Tag: KIA

Shiga
Myen-KIA Layan Kawng kaw gap hkat

Myen-KIA Layan Kawng kaw gap hkat

N gap hkat ai loi na ten, kalang bai Myen asuya dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Dap (KIA) lapran Lahta Sammung Layan Kawng kaw June 6, bat Kru Ya shana hkying 7 jan kaw nna…

Shiga
Jahten Sharun Hpung ginra ni hta lai Majan Jahkring ai lam Myen hpyendap ndau

Jahten Sharun Hpung ginra ni hta lai Majan Jahkring ai lam Myen hpyendap ndau

Jahten Sharun Hpung ngu masat tawn ai wuhpung ginra ni hta lai, ngam ai shara yawng hta May 10 kaw nna August 31 du hkra majan jahkring tawn ai lam, Myen hpyendap May praw 9…

Shiga
KIA Dap Awn Daju Laiza grupyin de gawan

KIA Dap Awn Daju Laiza grupyin de gawan

Gen. Gunhtang Gam Shawng, KIA Dap Awn Daju gaw daini, April 24 ya shani tinang Laiza muklum grupyin de shawng de nau n mu ga ai gawan hkawm ai lam galaw wa sai. Dap Awn…

Shiga
Covid-19 ladaw, Myen hpyendap gaw Kokang hpe sa htim gasat

Covid-19 ladaw, Myen hpyendap gaw Kokang hpe sa htim gasat

Mungkan ting Covid-19, Wuhan virus ana zinli makawp ninghkap nga ten, Myen asuya dap gaw Lahta Sammung, Kokang dap hpe April 15, bat Masum Ya shani, sa htim gap ai majaw laja lana gasat gala…

Shiga
Myen asuya dap sa gap zing ai KIA D-17 na arung arai sumla pru

Myen asuya dap sa gap zing ai KIA D-17 na arung arai sumla pru

Lai wa sai bat, lahta Sammung KIA Dapdung (17) training dabang langai hpe maja sa gap zing ai kaw nna lu la ai arung arai sumla ni, ndai bat pru wa ai re. Dingdung Daw…

Majan Shiga
KIA Dung (17) training dabang hpe Myen asuya dap ni sa gap

KIA Dung (17) training dabang hpe Myen asuya dap ni sa gap

January praw 8, bat Masum Ya shani, Lahta Sammung Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap (KIA) Dapdung (17) a training dabang hpe Myen asuya dap ni, maja laknak kaji kaba ni hte, gap bun ai lam chye…

Majan Shiga
Hkrismat shani Myen asuya dap hpe KIA ni bawm hkap dep

Hkrismat shani Myen asuya dap hpe KIA ni bawm hkap dep

Tinang dap gap zing nna wan nat kau ya ai, Myen asuya dap, Dapnu (99) hpyen hpung hpe December 25, Hkrismat shani jahpawt daw, KIA ni bawm hte hkap dep gasat dat ai lam, KIA…

Shiga
Myen-KIA Pause Bum kaw gap hkat

Myen-KIA Pause Bum kaw gap hkat

Myen asuya dap hte KIA lapran Myitkyina-Manmaw lam Nam San Yang, Pause Bum kaw bat Manga Nov. 29 ya shani, aten kadun gap hkat ai lam byin wa sai. Laiza na KIA shiga lawk hku…

Shiga
Myen ni sinat kaba gap ginjang ai majaw, KIO masat nhtoi n lu galaw

Myen ni sinat kaba gap ginjang ai majaw, KIO masat nhtoi n lu galaw

Lahta Sammung KIA Dapdung (8) ni KIO masat nhtoi galaw na hkyen da ai mare de Myen hpyen hpung ni lung wa nna laknak kaba manu mana gap ginjang ai majaw, lamang n lu galaw…

Shiga
Daphpawm na gale nhtawm KIO hkrai bilateral sen htu sana kun?

Daphpawm na gale nhtawm KIO hkrai bilateral sen htu sana kun?

Myen asuya hte bilateral gap hkat jahkring na lam hta Dingdung Daw Daphpawm, hpung mali lapran n hkrum n ra byin nga ai lam, DDD shiga lawk hku chye lu ai. Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung…