Hpyen yen amyu shayi ni shapraw ai gun rai madun dut poi galaw

Hpyen yen dabang na amyu shayi ni a rida maka, arung arai hte malu masha ni gat lawk de du lu hkra, shawa shachyen dut ginlen ai lamang hpe November praw 5 ya shani Myitkyina