1. Home
  2. Jahtu zup

Tag: Jahtu zup

Shiga
Jahtu Zup Pyi Thu Tsit hpyen dap ningnan bai gap jat

Jahtu Zup Pyi Thu Tsit hpyen dap ningnan bai gap jat

Hugawng Lido lam, Jahtu Zup mare hta Myen hpyen dap n pu, Pyi Thu Tsit hpyen hpung ni, dap ning nan langai bai kahtap hpaw jat nna, Shagyit masum hte shara jahkrat gumhpraw hta sha

Shiga
Jahtu Zup mare 2 ya tup hka tung nga(sumla)

Jahtu Zup mare 2 ya tup hka tung nga(sumla)

Lido lam ntsa Jahtu Zup mare hta 2 ya tup hka tung nga ding yang re majaw, dum nta htinggaw 500 jan hka lim mat nna, nta nkau gaw yawng lawm mat sai lam chye