1. Home
  2. B-2

Tag: B-2

Mungkan Shiga
Indo-Pacific ginra kata US Nbung Dap n-gun madun

Indo-Pacific ginra kata US Nbung Dap n-gun madun

US Nbung Dap, Hka Dap, Marine Corps, hte Japan Madu Hkum Makawp Maga Nbung Dap na nbungli ni shanglawm let Indo-Pacific ginra hta, Aug. 18, 2020, hta kaba ai madang hpyen shaman shakyang wa sai

Mungkan Shiga
Miwa hpe shading kun? US B-2 ni hpe India Nammukdara de sa tawn

Miwa hpe shading kun? US B-2 ni hpe India Nammukdara de sa tawn

Taiwan makau Miwa majan shaman hkyen nga ten, US B-2 bawm jahkrat nbungli masum hpe India Nammukdara na Diego Garcia zunlawng de sa tawn sai lam, US Indo-Pacific Command (INDOPACOM) kaw na August 13, bat