Jahten Sharun Hpung ginra ni hta lai Majan Jahkring ai lam Myen hpyendap ndau

Jahten Sharun Hpung ngu masat tawn ai wuhpung ginra ni hta lai, ngam ai shara yawng hta May 10 kaw nna August 31 du hkra majan jahkring tawn ai lam, Myen hpyendap May praw 9