Majan ShigaShiga

Myen Hpyen Dap Pru Shang Galaw Taw Nga Ai Saw Law Pyithutsit Dap Shara Hpe KIA Htim Gasat

Jinghpaw mung Sinpraw Ding Dung maga Saw Law ginwang kata na Myen hpyen dap pru shang galaw nga ai, Pyithutsit dap shara hpe KIA dap htim gasat zing madu ai hta, Pyithutsit hpyen la marai 6 hte hpawn laknak machyu pala zing madu la lu wa ai nga shawng lam magam gun ni kaw na chye lu ai.

Chihpwi kaw na Saw Law maga de sa wa ai lam, Deng 5 daram tsan ai Myaw Maw mare na Pyithutsit dap shara hpe KIA dap maga, dai hpawt manap hkying 6 daram hta sa gap shagrawt kau lu sai lam shawng lam magam gun langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Myen hpyen dap shara gaw n re, Pyithutsit ni dung ai dap shara rai nga ai, dai kaw Myen hpyen dap ni pru shang lam ni galaw taw ai majaw sa gap jahten kau ai, dai sa gap jahten ai hta, Pyithutsit hpyen la marai 6 hte sinat laknak nkau lu la ai, laga Pyithutsit dap shara ni mung nam ngam ai, ya zing madu ai gaw Saw Law hte ni dik na dap shara rai nga ai,” nga tsun ai re.

Ya htim shagraw kau ai dap shara gaw, Pyithutsit hpyen n-gun 10 daram nga ai dap shara rai nna, dai dap shara hta Myen hpyen dap ni galoi mung pru shang galaw taw ai shara re lam chye lu ai.

Dai dap shara hpe htim shagrawt ai hta, Pyithutsit hpyen la marai 6 hte sinat laknak machyu pala ni hpe zing madu la lu wa ai lam chye lu ai.

Saw Law mare sa wa ai lam mayan hta Pyithutsit dap shara 4 nga ai rai nna, Saw Law mare hte ni dik ai dap shara hpe shawng sa htim gap gasat kau lu ai re.

Myaw Maw Pyihtutsit dap shara hta Myen hpyen dap ni galoi mung pru shang galaw taw ai shara rai nna, lai wa saii bat hta sha Myen hpyen n-gun 30 daram wa nga lai wa ai shara re lam chye lu ai.

Myen hpyen dap ni pru mat wa ai nhtoi 3 ya daram sha naw na ai rai nna, dai shara hta hpang kalang mung bai wa du dap jung na hpe tsang ai majaw, sa gap shagrawt kau ai re lam tsun ai.

Dai ginra hta gaw, majan laja lana gap gasat ai lam ni n nga ai shara rai nna, shada chye na hkat ai hte dap jung taw ai dap shara ni hkrai re lam matut tsun ai re.

Lai wa sai April praw 6 ya shani hta mung Saw Law mare hta dap jung nga ai Myen hpyen dap Hk.L.Y 298 dap na dap up Dukaba Aung Kyaw Kyaw hpe Saw Law mare de sa wa ai hta KIA dap maga hkap rim woi la kau ai re.

Saw Law mare makau grup yin hta KIA dap maga shara la da ai rai nna, Myen hpyen dukaba hte Pyithutsit dap ni hpe sa gap jahten ya ai majaw, majan byin wa na hpe ginra masha ni myit tsang nga ai re.

Related Articles

Back to top button