Majan ShigaShiga

Mung Shawa Hpe Jamjau Jaw Nga Ai Namya Myen Hpyen Dap Shara Hpe KIA Htim Gasat Zing

Namya Myen hpyen dap hpe Wunpawng Mungdan Shawnglawt Hpyendap KIA htim gasat shagrawt ai hta, Myen hpyen dap bawng masha marai 30 hpe lu rim woi la ai lam, shawng lam magam gun ni kaw na chye lu ai.

Hpakant lam ntsa na Namya Mare hta dap jung shara jahkrat nga ai Myen hpyen dap Dapnu (33) npu Hk.M.Y (120) dap hpe KIA dap maga, April praw 9 ya shani kaw na htim gasat hpang wa ai gaw, dai hpawt manap hkying 7 daram hta yawng zep zi htim gasat zing madu la lu wa sai nga shawng lam magam gun langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Daihpawt hkying 7 daram hta Hpyenla maraii 30 daram dawng hkawn hpraw sharawt na pru wa ma ai, yawng hkra hte hpe KIA maga woi mat wa ai, dap de mung n gwi nhtang wa sai nga tsun ai, KIA maga na gaw tau hkrau ai kaw na laknak jahkrat asum hkam na matu tsun ai rai tim, lahta matsun n lu ai majaw nga na hkap shingla gasat taw ai rai nga ai,” tsun ai re.

Dai dap shara hta, Myen hpyen dap Bomu Zay Yar Lin woi awn ai hpyen n-gun 60 daram hte Namya Pyithutsit ningbaw Slg Hla Myint woi awn ai Pyithutsit hpyen n-gun 25 daram nga ai dap shara lahkawng yan hpe htim shagrawt kau lu sa ra nga ai.

Dai dap shara hpe htim gasat ai nhtoi 2 ya na ai hpang, dai hpawt manap hkying 6 daram hta, Myen hpyen dap maga dawng hkawn hpraw sharawt wa ai majaw, hkying 7 daram hta dai dap shara yawng hpe zing kau lu sai rai nga ai.

Dawng hkawn hpraw sharawt nna, hprawng pru wa ai Myen hpyen bawng masha marai 30 daram hpe KIA dap maga hkap lu rim da nna, dai hkap lu rim ai ni hta Myen Hpyenla marai 25, Sam Hkyeng Pyithutsit marai 5 rai nna, nkau hprawng lawt ai ni mung nga ai re lam chye lu ai.

April 9 ya shana hta KIA dap maga na Drone hte bawm sa jahkrat bun ai majaw, Myen hpyen dap laknak dum wan hkru mat nna, laknak yawng mung wan hkru hten mat ai nga matut tsun dan ai re.

Namya dap hpe htim gasat nga ai ten, Myen hpyen dap maga de na nbungli hte sa gap bun ai majaw, dai mare na mung shawa dum n’ta 20 daram wan hkru hten mat ai nga, mung shawa ni tsun ai re.

Hpakant lung wa ai lam hta Namya Myen hpyen dap gaw san jep dik htum ai dap shara rai nna, dai dap shara kaw na Hpakant de tsi hkyep (Yama) shabra taw ai re nga, shawng lam magam gun ni tsun ai re.

“Ndai Hpakant lam n tsa hta Namya hte Nam Ting gaw ahkyak ai dap shara ni rai nga ai, tsun ga nga yang gumhpraw jaw ra ai shara ni re, dai Namya dap shara kaw na sha Yama, Kani hpraw ni hpe Hpakant de shalai na matu dut garan ya taw ai shara rai nga ai, ya gaw dai ni yawng hpe jahten kau sai, ngut na ginra masha ni hpe jahkring hkring rip jep ai dap shara re majaw, KIA dap maga na mung lawan ladan shatsai kau ai ga rai nga ai,” nga tsun ai re.

Namya dap shara hpe htim shagrawt ai hta, dai kani dap yawng hpe mung shagrawt jahten kau lu sai lam matut tsun dan wa ai re.

Ya htim gasat kau lu ai Namya Myen hpyen dap gaw, Hpakant de hkawm sa ai mung shawa yawng hpe ladu lai san jep let, dingbai dingna jaw dik ai shagyit kaba langai mung rai nga ai.

Ndaii laman Hpakant lam mayan de na Myen hpyen dap shara ni hpe KIA htim shagrawt taw nga ai rai nna, ndai laman Kamaing Myen hpyen dap hpe mung matut htim gasat wa na masa nga ai lam ginra masha ni tsun maram da ai re.

Related Articles

Back to top button