Majan ShigaShiga

Alang Ga Mare Na Myen Hpyen Dap Ni Hprawng Htingnut

Machang Baw, Naw Mung sa lam n tsa, Alang Ga mare na Myen hpyen dap ni dai hpawt manap hprawng hting nut mat wa sai lam chye lu ai.

Myen hpyen n-gun marai 10 jan nga ai Alang Ga dap shara kaw na dai hpawt manap hkying 10 chyen daram hta, Machang Baw dap dung Hk.L.Y (137)  kata de wa pawng mat ai nga, dai ginra na mung shawa langai KNG de tsun dan wa ai re.

“Dai ni hkying 10 chyen ram hta ning Machang Baw na Mawdaw kaba 2 hte sa woi la sam ma ai, yawng htaw wa ma ai, U, Gwi ni mada yawng lawm ai, masa nau n htuk wa sam ai,” nga tsun dan ai re.

Alang Ga mare hta Ja htu sha ai ni kaw na hkawn kang hta sha taw nga ai Myen hpyen dap gaw, ndai laman hpyen majan sum ai lam ni law wa ai majaw, shawng lam dap kaji ni yawng hpe dawm kau nna, ahkyak ai dap dung ni de hpyen n-gun wa pawng gahkyin mat ai masa re nga ginra masha ni tsun maram da ai re.

Ya tawn kau da ai dap shara gaw, Machyang Baw Myen hpyen dap Hk.L.Y 137 a shawng lam dap shara langai rai nna, dai ginra hta ja htu sha ai ni kaw na hkawn kang hta taw ai dap re lam ginra masha ni tsun ai re.

Dai dap shara hpe Machyang Baw na Mawdaw kaba 2 hte sa htaw woi la mat nna, dap shara hta hpa n ngam da sai lam chye lu ai.

Ya na zawn Myen hpyen dap ni wa mat ai majaw, ginra masha ni grau na myit sim sa lam lu ai hte, wang lu wang lang mai hkawm sa sai lam ginra masha ni tsun ai re.

Dai dap shara hpe lai wa sai 2015 ning a hpang wa du dap jung ai shara rai nna, ndai 8 ning laman hta ya na zawn bai hting nut mat wa ai rai nga ai.

Lai wa sai shata masum daram hta, Machyang Baw mare a Mali hka nam, Nhka Ga mare na Myen hpyen dap shara mung ya na zawn hprawng hting nut mat ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button