Majan ShigaShiga

Myen Hpyen Holicopter Nbungli Langai KIA Gap Jahkrat Ai Lam Dukaba Naw Bu Tsun

Waimaw Aung Mye (1) Aung Mye (2) maga de sa gap ai Holicopter nbungli langai hpe KIA dap maga gap jahkrat kau lu ai lam, Dukaba Naw Bu tsun ai re.

Dai na maga de hkying 5 daram hta Myitkyina kaw na Aung Mye (1) de sa gap bun ai Myen Hpyen Mi 35 Holicopter nbungli hpe KIA dap maga gap jahkrat kau ai lam Dukaba Nhpang Naw KNG de ndai zawn tsun ai re.

“Aung Mye (1) Aung Mye (2) de sa wa na shi shawng gunship hte gap na masa nga ai, anhte maga na ni ma bai gap dat ai, gap dat ai hte kalang ta bai n htang mat wa ai da, Myitkyina nbungli daru de e dai de yu wa na wan hkru hten mat ai nga tsun ma ai, rai tim shateng ya ai ni gaw rai n nga shi ai,” nga tsun ai re.

Aung Mye (1) mare ka-ang n lung hka pyithutsit dap hpe KIA htim gasat zing madu kau ai hpang, ya ten dai shara ni hta shani shagu majan laja lana matut gap gasat hkat taw nga ai re.

Dai zawn majan laja taw nga ai lapran Myen hpyen dap ni Aung Mye (2) mare masha ni hpe hpyen ning gang shatai taw nga ai hpe, Nawku Hpung ningbaw ni sa woi ai rai tim, Myen hpyen dap maga de na ahkang n jaw ai re.

Hpyen yen ni hpe sa woi na matu, Waimaw Hka Shi mare hta hkying hkum mi jan sa la taw ai rai tim, dai shara hta Pyithutsit ni hkap nga nna, lai na ahkang n jaw ai hte nbung li hte bai sa htim gap gasat taw nga ai majaw, Nawku hpung mawdaw ni yawng bai n htang wa mat ai re.

Ya ten dai ginra hta Myen hpyen dap hte KIA dap lapran hpyen masa matut shaja hkat taw nga nna, ginra masha yawng mung hprawng yen taw nga ai lam chye lu ai re.

Related Articles

Back to top button