Shiga

Katsu Mare Mung Shawa Ni Hpyen Masa A Majaw Kalang Bai Hprawng Yen

Katsu mare de Myen hpyen dap n-gun kaba hte bai shang wa ai majaw, dai mare na mung shawa ni Waimaw Myitkyina de bai hprawng yen taw nga sai lam ginra masha ni kaw na chye lu ai.

Lai wa sai bat hta Myen hpyen Mawdaw kaba 5 Back Hold htaw da ai mawdaw langai hte Sama ginwang rung de yen shang wa ai majaw, dai ginra de majan bai byin wa na hpe myit tsang ai mung mare masha ni, ya kalang bai hprawng yen pru wa ra ai re lam, dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Myen hpyen mawdaw kaba hte shang wa ai moi ya hkan mung gaw hpyen shamu shamawt ai rai tim ndai daram n law ai, ya gaw mi na hta grau law hkra bai jat wa ai, Sama ginwang rung de mung dai hku sinat kapaw shangoi na shang wa ai majaw, mung shawa ni yawng hkrit nna, kalang bai hprawng yen wa sai ga rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

Ndai laman Gara Katsu maga de Myen hpyen n-gun grau grau law jat wa taw nna, shawoi n hprawng ai hkan na mung shawa ni mung ya kalang yawng koi yen wa ai majaw, grau na hkrit tsang wa ai re lam matut tsun dan ai re.

Ndai laman Katsu Japu mare maga de Myen hpyen dap hpyen n-gun kaba hte shamu shamawt taw nga ai majaw, dai ginra hta majan kalang bai byin wa na masa nga taw nna, majan laja wa ai rai yang, Dabak hte Gara mare hkan na ni mung bai hprawng yen wa ra na masa nga ai lam, mung mare masha ni tsun maram da ai re.

Ya ten Katsu mare mung shawa ni gaw, Sama ginwang kaw na lajang da ya ai hpyen yen dabang ni de machyu shingbyi taw nga nna, laga ding hku lang arung arai hte malu masha garum ningtum lam ni ra ahkyak taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button