Shiga

Manje Ginwang Kata Mare Kahtawng 8 Na Mung Shawa Ni Hprawng Yen Taw Nga

Myen hpyendap nbungli hte htim gasat wa na hpe myit tsang ai Manje ginwang kata na mare kahtawng 8 na mung shawa ni, tinang man ang ai shara ni de hprawng yen taw nga ai lam chye lu ai.

Myen hpyen dap maga Jehkam dap shara hpe tat sum kau ai hpang, Meklin, Lawhkai, Hkachin mare ni de shani shagu ngu na nbungli sa pyen gayin nga ai majaw, mung shawa ni hkrit tsang nna hprawng yen pru wa ai re lam Jehkam mare na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Majan n byin ai shara ni de mung shani shagu nbungli sa pyen gayin taw nga ai, ya hte Jahkam majan hta makau grup yin na mare ni yawng hten ma ai, dai hpe mu da ai re nga yang tinang kaw mung byin wa na hpe myit tsang nna, hprawng yen pru wa ai ga rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

Myen hpyen dap ni Jehkam dap shara hpe tat sum kau sai rai tim, Law Hkai hte Metlin mare ni de nbungli hte sa gap bun ai majaw, mung mare masha marai 8 asak si sum wa nna, dum nta law law hkra hten ma sai re.

Myen hpyen dap nbungli hpe hkrit ai majaw, Hkachin, Sikaw, Monsit, Pantai, Tandata, Lawhkai, Metlin, Jehkam mare hkan na mung shawa nkau nam maling kata ni de hprawng yen hkawm taw nga ai re.

Hprawng yen taw nga ai mung shawa htam 3 kaw na htam mi daram gaw, Manmaw muklum kata jinghku jingyu dum nta ni de wa machyu hprawng yen taw nga ai re.

Jehkam Myen hpyen dap hpe February 19 ya shani htim gasat zing madu la lu ai hta, Myen hpyen la marai 2 hpe jahkrung lu rim da nna, si taw ai myen hpyen mang 52 hpe mu hta da nna, sinak laknak machyu pala alaw alam padang dip zing madu la lu wa sai re.

Related Articles

Back to top button