Shiga

Ma-U Pin Hpyenyen Mung Shawa Ni Garum Ningtum Ra Ahkyak Nga

Mare Wan nat kau hkrum ai Ma-U Pin hpyen yen mung shawa ni a matu, dum nta gaw gap la na hte malu masha garum ningtum ra ahkyak taw nga ai lam chye lu ai.

Kamaing lahta Ma-U Pin mare hpe Myen hpyen dap hte Sam Hkyeng Pyithutsit dap ni February praw 7 ya shani wan sa nat kau ya ai majaw, dai mare na mung mare masha hting gaw 20 jan gaw, Nawku jawng wang hte Jinghku nta hkan machyu let, mai byin ai hku tawt lai taw nga nna, aten galu a matu hpyen yen dabang dum nta ra ahkyak taw nga ai lam, hpyen yen ni hpe yu lakawn taw nga ai ginra masha langai KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“Ya gaw mai byin ai hku nawku jawng wang kaw naw nga taw ai, ya hpyen yen ni gaw dai mare de n gwi n htang wa sai, dai majaw aten galu a matu hpyen yen dabang shara tam nna, dum nta ni gaw gap ra taw nga ai, ya hkyak hkyak mung malu masha hte tsi mawan ni ra taw nga ai,” nga tsun ai re.

Ya ten dai hpyen yen hta madung tsi mawan ra ahkyak taw nga ai rai nna, laga hpun nba hte malu masha ni mung ra taw nga ai re.

Hpyen yen mung shawa ni machyi makaw law wa ai majaw, dai ginra na tsi jaw gawk hta tsi mawan ma mat sai lam chye lu ai.

Ma-U Pin hpyen yen mung shawa ni gaw, mung masa matut shuk shanut taw nga nna, mi nga ai mare de n-gwi n htang wa sai majaw, aten galu a matu laga shara ningnan tam la nna, dum nta gaw gap la na garum ningtum ra taw ai re.

Ya ten Ma-U Pin hpyen yen mung shawa 180 daram gaw Kahtan Yang hte Loi Seng mare hkan na nawku jawng wang ni hta hprawng koi yen taw nga ai re.

Lai wa sai February praw 7 ya shani Ma-U Pin mare hpe Myen hpyen dap wan nat kau ya ai hte, dai ginra na mung shawa marai 8 hpe mung rim woi mat nna, adup zingri san jep ngut ai hpang bai dat dat ya lai wa sai re.

Related Articles

Back to top button