Shiga

Myitkyina Danai Lido Lam Kaba Grai Hten Nga

Hugawng Lido lam de, ndai laman marang kaba ding yang htu nga ai majaw, Nawngmi hte Jahtu Zup lapran na Mawdaw lam kaba hten taw ai re lam chye lu ai.

Dai lam kaba gaw, dai ning lanam shang wa ai ten hten hpang taw nga sai raitim gram ai lam n nga ai majaw, n dai laman grau grau hten sawng wa ai majaw, hkrun lam hkawm mung shawa ni hta yak hkak ai lam law wa nga dai ginra na mung shawa langai KNG de tsun dan ai re.

“Madung hten ai gaw, moi na yuzana company wang mayan hta rai nna, Sanpya, Jahtu Zup mayan mawdaw lam dawng hku sung mat, nyep mat re majaw, mawdaw kaji ni kaba hkawm sa yak mat nna, mawdaw langai hpang langai gangwi ngwi garawt nna, lai taw ra ai.” nga tsun dan ai re.

Lam hten ai shara lahkawng daram hta rai nna, shara mi hta hten ai deng mi daram ram re lam chye lu ai.

Dai zawn mawdaw lam hten ai majaw, Myitkyina hte Danai lam lapran lana mi yup hkring ra ai lam chye lu ai.

Lai wa sai ten, Myitkyina Danai lapran mawdaw shabrai marai langai hta Mun 2 hte Mun 2 hkying 5 daram sha nga ai rai tim, Maning 2022 ning kaw na Mun 3 tsaw rawt mat ai hpang, ya ten marai langai hta mawdaw shabrai Mun 4 du nga sai lam chye lu ai.

Dai zawn sha, Danai hte Shingbwi Yang lapran marang hte lam gyi ru mat ai majaw, hkrun lam hkawm sa hkawm wa n mai mat nna, ya ten Shingbwi Yang de gun rai manu tsaw rawt nga ai hte mung shawa ni hta yak hkak ai lam hkrum nga ai re.

Related Articles

Back to top button