Shiga

Myen Hpyendap Rim Da Ai Dima Mare Masha 2 Hte Matut Mahkai Nlu Shi Ai

Muse ginwang, Dima Buga Hkalup Hpung ramma marai 2 hpe Myen hpyen dap ni July 25 ya shani rim woi mat ai kaw nna dai ni du hkra matut mahkai n lu shi ai re.

Myen hpyen dap hte Balawng TNLA dap ni laja lana gap gasat hkat ai shani, Nam Um mare de buga hpung rai, sa htaw la na matu Buga Hpung na SURF mawdaw hte sa wa na, bai n htang wa ai ten, Yukalip kawng hta rim hkrum ai re lam dai ginra na mung shawa ni KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Dai ramma lahkawng gaw, buga hpung na rai sa htaw la na matu sa wa ai rai ma ai, shan lahkawng sa wa ai hpang, Myen hpyen dap hte Balawng dap ni laja lana gap gasat wa ai da, dai shan yen lahkawng wa ai lam n tsa hku nbungli pyen taw ai majaw, hkrit na bai n htang mat ai, nhtang na bai lung wa ai ten, Yukalip kawng hta Myen hpyen dap ni hkap rim jep taw ai, shan yen hpe rim jep taw ai gaw, ning anhte buga na kanu num langai mu kau da ma ai.” nga tsun dan ai re.

Shan lahkawng hpe Myen hpyen dap shagu de hkan san sagawn yu ai raitim, n chye ai ngu sha bai tsun n htang kau dat ai majaw, n ta masha ni myit tsang nga ai re.

Rim woi hkrum ai ramma lahkawng gaw, asak 25 ning Shd.Tu Ja hte asak 27 ning Shd.Brang Awng yan rai nna, shan  gaw, buga hpung hta sha ap nawng taw nga ai yan re lam chye lu ai.

Dima hte Nam Um mare lapran deng 5 ram sha tsan ai rai nna, Sengke hte minute 15 daram sha hkawm ra ai shara re lam matut chye lu ai.

Lai wa sai July 25 ya shani Myen hpyen dap hte TNLA Balawng dap ni gap gasat hkat wa ai hta, mung shawa marai 2 si nna, marai 1 hkala hkrum wa ai re hpe matut chye lu ai.

Related Articles

Back to top button