Shiga

Hka hku mung e, dai ning Yi nlu nat shi ai

Hka hku mung ginwang, Mali hka mayan ginra ni hta, madung bum yi hpe machyu let kan bau nga ai ginra masha ni, lamu marang a majaw, bungli matut galaw na yak hkak hkrum nga ai re.

Dai ning bum yi galaw ten du nga sai raitim, ya du yi nlu nat shi ai majaw myit tsang nga ai lam Share Uma Ga mare masha langai KNG shiga dap de n dai zawn tsun dan ai re.

 “Dai ning marang ding yang htu ai majaw, yi nlu nat ai law malawng re. Hkyen da ngut tim, nlu nat shi ai.”

Shawoi shaning gaw, April shata hta yawng ngu na daram bum yi nat ngut sai rai tim, ya ten gaw hkyen da ngut chyalu pyi wan n lu nat shi ai majaw, ten lai mat nna, nhkai byin mat na hpe myit tsang nga ai lam tsun ai re.

Kan bau bungli lam, sut masa lam hpan hkum hkra naw hpang hkrat taw ai, Hka Hku Uma ga na ginra masha ni gaw, kan bau bungli machyu nga ai, bumyi hpe, n lu galaw mat yang malu masha hta mayak hkrum wa nga hpe tsang nga ai mung rai nga ai.

Ya na zawn, lam shagu hta naw hpang hkrat nga ai Hka Hku Bum Ga na myu sha ni hpe, kan bau bungli the lam shagu hta hpaji jaw lam madun garum la na hpe myit mada nga ai re.

Lai wa sai 2021 ning hta mung, Sumpra Bum ginwang, Hka Hku Uma Ga na Ginra masha ni a Bum yi hpe Yu hte hkrung kanu ni sha jahten kau ya ai majaw, malu masha mayak mahkak hkrum wa sai re lam chye lu ai.

Ndai zawn, yu ni hku kalang hkrum wa yang, shata hku ginra masha ni shat nlu sha ai, nai the kaga namsi nam saw ni the kan tsi nna, tawt lai ra ai ten mung rai nga ai.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button