Shiga

Myen hpyen ni KIA Dung 9 daju hpe zing, bai dawm

Myen asuya dap tat-ma (99) gaw Lahta Sammung, Muse ginwang kata na KIA Dung 9 daju hpe June 7, Laban shani, htim gasat zing lu ai hpang kade n na ten bai dawm mat ai lam galaw wa sai.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap, KIA Dapba (6) npu Dung 9 daju, Htan Hpa Bum hpe Laban jahpawt daw gasat gala byin nna KIA ni htingnut mat ai majaw hkying 10:30am daram hta asuya dap ni zing madu kau ai re. Raitimung dai shani shana de hkying 6pm daram hta bai Nampaka de dawm mat wa ai re.

“Dung (9) ni gaw shanhte gaw marai 300 jan nga ai rai nga ai. Rai yang htaw ra tat-ma (99) ni gaw marai 70 daram sha wa gasat yang shanhte headquarter yen kau sai hkying shi chyen kaw.  Hkying shi daram kaw gaw tsawmra laja lana, headquarter wa shang ai shaloi gaw loi laja lana gasat ai. Myen maga loi hkala nba nga na masa nga ai. Anhte de gaw grai laja lana hpa nga ai gaw n na ai. Dai manga kru shi hpe sha gaw mai shamyit kau ai baw re. Raitim shanhte hta gawng kya ai lam lama ma nga sam ai” nga nna dai ginra hpyen masa yu maram ai salang langai Jinghpaw Shiga Dap (KNG) de tsun dinglik ai.

Dapnu (tat-ma) 99 hpyen hpung gaw Hu Hpyet maga na htu lung wa ai rai nna June 6, bat Kru Ya shana hkying 7 jan hta, Dung (9) ni wa hkap ai Layan Kawng kaw numdaw lahkawng lang gap hkat hpang wa ai re.   

Gap Na Ahkang N Jaw

Laban shani Dung (9) daju kaw majan byin nga ten, Nampaka pyihtawngsu lam n’maw hku nna Munggu hte Mungbaw maga mawdaw (20) jan hte Myen hpyen n-gun lung wa ai hpe KIA ni hkap gasat na ahkang n jaw ai lam chye lu ai.

“Nampaka kaw Myen hpyen ni mawdaw hkun jan Munggu, Mungbaw de htu lung wa ai tat-ma (99) hpe htaw lung wa ai mawdaw yin-tan ni hpe dai hpe hkap gasat ai lam n nga ai, ntsa na matsun n lu ai majaw, ndai gaw Dung 9 headquarter she wa zing kau timung lam de gasat na ahkang n lu na n gasat ai nga, Du Zau Bawk hpung ni ndai zawn re hpe mu na myit n pyaw ai hku rai nga ai,” nga nna lahta na hpyen masa yu maram ai wa matut tsun ai re.

Dai hpyen mawdaw yan hpe Ta Lung hte Deng 105 lapran hkap gasat na matu KIA Dapba (6) kata Dung (36) na Du Zau Bawk woi awn ai hpung ni hkyen nga ai hpe Munggu Ginwang D.O Lahpai La Doi ahkang n jaw pat hkum kau ai re lam, na chye lu ai.

Ya na zawn KIA Dung 9 daju hpe hpyen hpung hte wa htim gasat ai ntsa Myen hpyendap gaw hpyen hpung shada ‘hkum katut gap hkat ai lam (hti-twi tai-poi)” she re ngu nna, Laban shani shiga dap ni de tsun ai re.

Raitimung, ya COVID-19 ladaw Myen asuya dap hte rawt malan hpung ni majan jahkring tawn ai ten, ya na zawn hpyen hpung hte htu lung wa nna KIA Dung (9) daju hpe wa gasat zing ai sat lawat gaw ‘hkrum katut gasat poi’ n re sha ‘masing nga nga hte’ galaw ai lam she rai na re nga nna, hpyen masa yu maram ai ni mu mada ai re.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button