Roi rip sat hkrum ai saranum yen a mabyin, tara rapra hkra matut shakut na matu, Jinghpaw amyushayi hpung 14 ndau laika shapraw

KBC laika hpaji sasana magam gun saranum yan roi rip sat hkrum ai, Jan 19 ya shani e 8 ning ladu hkrum sai raitim, mahtai kaja n lu shi ai ntsa, matut nna shakut sa