Chying Htawng Pa N Lung N-Nan Sha Chyeju Dum Poi 2019 (Sumla)

Sadung Chying Htawng Pa Buga Hpung a shaning shagu galaw nga ai ‘Chyeju Dum Poi’ sumla ni rai nga ai.