Na Hkyem KIA dap hpe Myen asuya dap wa zing, wan nat kau da

June 18, bat Mali Ya jahpawt daw hkying hkum lahkawng daram gap hkat ai hpang, Myen asuya dap gaw Lahta Sammung KIA Dung (8) a Na Hkyem dap hpe wan nat jahten kau da nna