Hpakant, Maden Yang Mare Masha Htinggaw 30 jan hprawng yen

Hpakant ginra Maden Yang (Maw Pung) mare de Myen hpyen n gun kaba hte shang htim gasat wa na shiga  majaw, dai ginra na mung shawa htinggaw 30 jan, tinang hte ni nawn ai jinghku ni