Mali hka bai rawt tung wa, lamu ga nem ai lawk nkau hpe sadi jaw da

Mali hka gaw July 21, Dai na de hkying 6 daram hta Myitkyina mare hta masat 978 Centimeter du sai rai nna, hkying hkum mi hta (+5) shadang hte ding yang hka kaba rawt taw