Rasha hpyen mawdaw n’nan sing, Moscow Red Square hpyen hprim hta, wan hkru

Rasha a Bumerang, hpyenla htaw hpri makawp mawdaw n’nan sing gaw, June 24, bat Masum Ya shani Moscow, Red Square hpyen hprim kaba galaw ai shaloi, wan hkru ai lam byin ai re. Bumerang gaw