Shiga
  22nd April 2024

  Myen Hpyen dap Rim Woi Mat Ai Mawhpawng Buga Nawku Hpung Magam Gun hte Jawng Sin Marai 5 hte Ya Ten Du Hkra Matut Mahkai Nlu

  Maw Hpawng Mare kaw na rim wo mat ai Nawku hpung magam gun ni hpe,…
  Shiga
  22nd April 2024

  Manwin KIA Shagyit Hpe Myen Hpyen Dap N-gun Kaba Hte Htu Shadut Na Wan Nat Jahten Kau Ya

  Chihpwi Lam, Manwin mare hta dung ai KIA Shagyit hpe Myen hpyen dap ni hpyen…
  Shiga
  22nd April 2024

  Byen Wai Mare Ga Sau Htu Ai Lam Hpe Ginra Masha Ni Ninghkap Nga

  Sinlum hte Nhkawng Pa lapran na Byen Wai mare makau grup yin na mung shawa…
  Shiga
  22nd April 2024

  Nmawk Mare hta Majan Laja Lana Gap Gasat Nga

  Nmawk, Manmaw muklum kaba ni hpe ntat sum hkra Myen hpyen dap maga na hpyen…
  Shiga
  19th April 2024

  Rev.Dr Hkalam Sam Son Hpe Sharen htawng kaw na masat da ai, dum nta langai hta tawn da

  KBC ningbaw Amu madu Usa, Sara kaba Rev. Dr Hkalam Sam Son hpe Myen hpyendap…
  Shiga
  19th April 2024

  Myitkyina Myen Hpyen Nbungli Pa Hpe 107 Laknak Kaba Gap Bun

  Myitkyina Myen hpyen dap nbungli pa hpe NBPDF dap ni kaw na, 107 Short Taik…
  Shiga
  19th April 2024

  Myitkyina Htawng Kasu Kabrawng Byin Ai Hta Marai 4 Si Nna, Marai 12 Hkala

  Myitkyina htawng kaba hta, kasu kabrawng lam byin wa ai hta, htawng masha marai 4…
  Shiga
  19th April 2024

  KIA Htim Gasat Zing Da Ai Namya Sut Chyai Maw De Nbungli Bawm Sa Jahkrat

  Majan byin ai lam n nga ai rai tim, Hpakant lam Namya Sut Chyai Maw…
  Shiga
  18th April 2024

  Jehkam Majan Ten Laman Dum N’ta Hten Mat Ai Mung Mare Masha Ni Rai Nlu Nhtang Wa Shi

  Manmaw hte Mandalay lam kaba lapran na Je Hkam Mare hta, Majan ten laman dum…
  Shiga
  18th April 2024

  Dingsing Pa Ginra Gasau htu ai lam hpe Jahkring Kau Ya Ai Laning Mi Hpring ai ten, Ginra Masha Ni Chyeju Dum Ai Lam Tsun

  Manmaw Dingsing Pa ginra hta Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung KIO kaw na, dai ginra hta…
  Back to top button