Shiga

Gunrai Htaw Mawdaw 14 Putao Du Sai

Myitkyina kaw na Putao de gunrai htaw lung wa ai Mawdaw 14 mana de hkying 4 ram hta Putao de du shang sai lam chye lu ai.

Dai gunrai htaw mawdaw hta, madung ahkyak ai malu masha ni rai nga ai, N-gu, Jum, Sau, Shakau, Majap hte hkausoi jahkraw ni madung lawm mat ai re.

Myitkyina Putao lam kaba hpe wang lu wang lang hpaw dat ya ai n re sha, PCG lapran salang tai ya nna, Myen hpyen dap kaw na ahkang jaw ai daram lung wa shangun ai mawdaw ni hkrai sha re lam chye lu ai.

Dai gunrai htaw mawdaw ni gaw, lai wa sai June praw 8 ya shani Myitkyina kaw na lung wa ai mawdaw ni rai nna, nhtoi 3 ya na ai hpang, Putao de du shang wa ai lam Mawdaw la langai KNG de tsun ai re.

“Lam kaw gaw laknak lang wuhpung lahkawng maga na hkap jep ai, lam lapran hkap jep ai hte lanam ta ga gyi ru ai manghkang ni a majaw, nhtoi 3 ya hkawt na mat ai ga rai nga ai, shawoi gaw hkying hkum 12 sha gau ra ai rai nga ai,” nga tsun ai.

Gunrai htaw mawdaw 14 hpe lam lapran hta laknak lang wuhpung lahkawng maga de na loi li san jep ai hta, Mularshidi Mahkrai kaw dung ai Myen hpyen hpung ni laja lana hkap jep ai lam galaw wa ai lam matut tsun dan ai re.

Myitkyina Putao lam kaba hpe lai wa sai March 9 ya shani kaw na pat kau ai shata 3 na ai hpang, PCG lapran salang tai ai hte ndai shawng ningnan lang mawdaw 14 lung na ahkang lu wa ai rai nga ai.

Mawdaw 14 hte htaw lung wa ai gunrai ni Putao de du sai rai tim, dai gunra ni hpe gara hku na dut garan jaw mat wa na ngu ai hpe KNG maga a tsawm tup hkrak rai n chye lu shi ai re.

Ya na zawn gunrai du lung wa sai majaw, shawoi na hta gunrai manu ni yawm na hpe ginra masha ni myit mada la nga ai re.

Lai wa sai March shata Sumprabum majan hpang wa ai hte rau, Myitkyina Putao lam kaba pat mat ai rai nna, Sumprabum Myen hpyen dap hpe htim gasat zing madu ngut ai hpang, KIA maga mawdaw lam hpaw na matu, Myen hpyen dap hpe tsun jahkrup bawng ban wa ai rai tim, Myen hpyen dap maga ahkang n jaw wa ai re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button