Majan ShigaShiga

KIA Htim Gasat Zing Da Ai Jehkam Mare De Myen Hpyen N-gun Kaba Hte Bai Htu Shadut Nga

KIA htim gasat zing madu da ai, Mandalay Manmaw lam kaba ntsa na Jehkam mare de Myen hpyen dap nbungli bawm sa jahkrat nna, hpyen n-gun kaba hte bai htu shadut wa taw nga ai lam ginra masha ni kaw na chye lu ai.

February 29 ya jahpawt jau hkying 5 daram aten, Jehkam mare de Myen hpyen jet fighter nbungli 2 hte bawm 10 lang daram sa jahkrat bun kau da nna, Manje mare maga de na hpyen man 2, Shwegu Ngabat gyi de na hpyen man langai hte htu shadut taw nga ai lam Shwegu PDF na lit nga ai salang langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Hpyen n-gun 200 daram hte hpyen man 3 hku na htu shadut taw nga ai, lagaw dap ni lung wa na matu nbungli hte mung wa gap ya taw nga ai, Myen hpyen hpung ni bai lung wa yang gaw majan bai laja wa na sha rai nga ai,” nga ai re.

Ya ten Jehkam mare kaw gap gasat hkat ai lam rai n byin shi ai rai tim, Myen hpyen dap maga hpyen n-gun tsa lam hte htu shadut taw ai majaw, dai ginra hta Majan kalang bai laja wa na masa nga ai lam ginra masha ni matut tsun maram da ai re.

Dai hpawt manap sa jahkrat bun kau da ai nbungli bawm pound 500 kaba ai rai nna, mung shawa si hkala ai lam nga n nga re hpe a tsawm n chye lu shi ai re.

Jehkam Myen hpyen dap shara hpe KIA woi awn ai pawng hpawm dap ni February 17 ya shani kaw na htim gasat hpang wa ai gaw February 19 ya shani htim gasat zing madu kau lu sai rai nna, Myen hpyen dap maga marai 70 jan si sum wa ai re.

Ya ten dai ginra hta hpyen masa shaja hkat taw ai zawn, Myen hpyen dap maga nbungli hte jahkring hkring naw sa gap bun taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button