Shiga

Mawlu Gat Seng Hkru mat ai hta Seng 80 Jan Hten Mat

Sagaing Mawlu gat kaba wan hkru ai hta, gat seng 80 jan wan hkru lawm mat ai lam, dai ginra na mung shawa ni kaw na chye lu ai.

January 23 ya shana maga hkying 4 daram aten, wan sumri shock byin ai kaw na hkru hpang wa ai gaw, dai gat wang na gat seng gawk 80 jan wan hkru hten mat ai gaw, gumhpraw lap sen 3000 hkawt na re lam chye lu ai.

“Gat wang kaw gat dut ai ni myihprap wan hte shat si mai shadu sha na, wan n pat da ai sha dai hku tawn kau da ai majaw, dai kaw na hkru hpang wa ai rai nga ai, gat seng yawng 80 jan hkru lawm mat ai ga rai nga ai,” nga dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

KIA woi awn htim gasat zing madu da ai Mawlu mare hpe ya ten NUG uphkang masa hkrang hte sea taw ai rai nna, n htoi 20 ya laman hta lawan bai gaw gap ya mat na re lam tsun da ai re.

Mawlu gat kaba wang hta gat seng kaji kaba yawng pawng 140 hkawt nga ai rai nna, ya ten mai byin ai hte lam n tsa hkan dut taw nga ai re lam chye lu ai.

Mawlu mare kaba hpe December 13 ya jahpawt KIA woi awn ai PDF pawng hpawm dap ni htim gasat zing madu da ai re.

Related Articles

Back to top button