Shiga

Munggu Mungshawa ni Dum Nta Wa Mai Sai Lam, MNDAA Zinlum

Munggu, Hpawng Seng ginra hta Kokang MNDAA dap ni gaw mung mare masha ni hpe mare buga dum nta de bai wa nga mai sai lam, hkan woi zinlum taw nga ai lam chye lu ai.

November 11 ya shani, Munggu hka kau miwa ga jarit mayan hta hprawng yen taw ai hpyen yen mung shawa ni hpe Kokang MNDAA dap ni kaw na, Myen hpyen dap ni n nga sai majaw, mare dum nta de bai wa nga mai sai lam hkan woi zinlum wa ai nga, hpyen yen amyu shayi langai KNG de tsun dan ai re.

“Munggu, Hpawng Seng ginra gaw, moi kaw na tim, Communite ni up madu wa ai shara re majaw, dai ni ndai ten hta mung Kokang dap ni kaw na up madu mat wa na re lam, hte Myen hpyen n bungli wa yang, shinggan de pru nna masha hpawm chyawm let nbungli hkan yu ai lam n galaw na hte Bawm ni mu ai rai yang, seng ang ai de shana tsun dan na lam ni, sa tsun mat wa ai,” nga tsun dan ai re.

Ya ten Hpyen yen mung shawa nkau tinang mare buga dum nta de wa nga taw sai rai tim, nkau gaw Jarit mayan hta naw hprawng yen taw nga ai lam chye lu ai.

Myen hpyen nbungli wa yang, masha majaw, shinggan de pru gagat hkawm ai lam ni n galaw ai sha, tinang dum nta hta sha a tsawm makoi rawng nga na lam ni tsun mat wa ai lam matut chye lu ai.

Ya ten dai ginra hta, hkrun lam matut mahkai yak hkak ai majaw, mung mare masha ni a matu, malu masha sau n gu ni hpe Kokang dap ni kaw na htuk garan jaw taw nga ai lam, ginra masha ni tsun dan ai re.

Munggu Hpawngseng ginra hta, Pyithutsit galaw nga ai ginra madu ni mung, hpa n hkrit ra ai hte, Pyithutsit hpyen hpung yawng hpe mung hkalum la ai lam matut tsun mat wa ai lam nga ai hpe chye lu ai.

Munggu Hpawng Seng ginra hpe Dingdung daw pawm hpawm dap ni, nhtoi 10 ya laman htim gasat zing madu kau ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button