Shiga

Laru Tsinyam Hkrum ai SinChyai Hpyen yen ni Garum Ntum Ra Kadaw Taw Nga

Waimaw sinpraw hkran, Sadung ginra hta nbung laru hkrum ai majaw dum nta hten za mat ai SinChyai hpyen yen ni hta dum n’ta bai gaw gap la lu na matu garum n’tum ra kadawn nga ai re.

Laiwa sai May 15 ya shani ahpawt mat wa ai Mocha nbung laru majaw, SinChyai hpyen yen dabang na dum n’ta 80 daram hten za hkrum mat ai lam dabang lit nga salang ni kawn chye lu ai re.

“Ya gaw mai byin ai hku na nga taw ai re. Mugar ni malawng mat ai hpritsut ni hte mai byin ai hku galaw na nga nga ai re. Marang htu wa yang grai janjau ai nga nmai ai. Dum n’ta ni lawan bai gawgap ra ai. Marang ta du yang nbung marang ni bai shang wa na re majaw yinam ta grai ndu shi shaloi dum n’ta ni hpe bai gram la mayu ai. Ya gaw dung na shara pyi yak ai re” nga nna tsun ai.

Shanhte hpe garum lu na matu Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw (KBC) Bawng Ring Dap HDD kaw na mying jahpan hta taw nga ai lam chye lu ai.

SinChyai hpyen yen dabang gaw lanam ta du yang, marang hka ing taw ai lam ni jahkring hkring byin ai re hpe chye lu ai.

Waimaw kaw nna deng 50 daram tsan ai SinChyai hpyen yen dabang gaw htinggaw 200 jan hte hpyen yen mung shawa yawng marai 1100 ram nga nna, 2011 ning, November shata hta Myen hpyen dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA gasat poi kalang bai byin wa ai majaw, Sadung, Bum Tawng, Katsu Mare ni kaw na hpyen koi yen wa ai ni re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button