Jahtu Zup mare grupyin majan nshabyin na matu, KIA hte Myen Hpyen Dap hpe ginra masha ni hpyi shawn

Danai Hugawng Lido lam, Jahtu Zup mare makau grup yin ni hta, Majan kaba byin wa na hpe n ra sharawng ai majaw, ginra masha n kau Myen hpyen dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap