Tag Archives: Pajau

KIA Ginjaw Shimlam Dap de Myen ni sinat majoi gap sharu

October 19, bat Kru Ya shani Myen hpyendap ni gaw KIA Ginjaw Shimlam Dap 256 dap de let-htau-si 10 lang jan hte sinat kaji 200 lang daram gap bun ai lam, ginjaw shimlam dap shiga lawk tsun ai re.

Ya na zawn KIA hpe jahte tam sinat gap bun ai mabyin gaw shana de hkying 3 hte hkying 5 lapran byin ai rai nna, gap ai Myen hpyendap gaw Nahpaw Lisu Pajau kaw daju ai ni re lam chye lu ai.

Dapnawng 256 gaw Laisin bum lung wa ai lam ntsa nga ai re.

Nde a shawng, October 14, bat Langai Ya shana de mung KIA Dapba 8 Mungnyang (Mohnyin) ginwang Hkawng Mye ginra KIA Dapdung 5 a Awng Jat post hpe Myen hpyendap ni sa wang gap ai kaw tsi du langai hte hpyenma langai asak ap nawng wa sai re.