Tag Archives: Munggu

Gawk nu kata shingbyi nga ai Munggu Hpyen yen ni, garum katum ra ahkyak

Mungmyit Sinli, Munggu Hpyen yen mung shawa 800 jan gaw, ya ten malu masha hte nga shara garum ningtum ra ahkyak taw nga ai lam chye lu ai.

Munggu mare kaba de sa du hprawng shingbyi nga ai ten, laning mi du nga sai raitim, tinang mare buga dum n ta hkan, Myen hpyen dap hte Kokang dap ni dap jung nga dingyang re majaw, n htang wa mung n mai, yak hkak hkrum nga ai re lam, hpyen yen ni yu nga ai ni kawn chye lu ai.

Munggu buga na lit nga Sara langai KNG Jinghpaw shiga dap de tsun ai gaw, “Hpyen yen ni hpe garum jaw ai lam gaw lani hte lani grau grau yawm wa ai, wa mu, ngu tsun mung n mai, mare de gaw, laknak lang hpyen hpung ni nga taw ai rai, n dai kaw matut tawn da yang mung, nga shara yak ai hte, malu masha ni dum hprut wa na tai rai yak hkak nga ga ai.”

Lai wa sai 2021 July shata kaw na, Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) Kokang dap hte Myen hpyen dap lapran majan laja lana gasat hkat wa ai majaw, Hpawng Seng hte Munggu lapran na mare kahtawng hkan sa du hprawng shingbyi taw ai rai nga ai.

Raitim, ya ten du hkra gawk nu kaba kaw jawm matsut shingbyi nga nna, shat ni mung rau jawm shadu sha taw ra ai majaw, ten na wa ai hte maren, lam shagu hta yak hkak hkrum wa ai re lam chye lu ai.

Dai hpyen yen mung shawa ni hpe lak san shara gap lajang ya na matu, gaw gap ya na ja gumhpraw nlaw shi ai majaw, gap ya lu ai lam n nga shi ai sha n ga, malu masha hta mung ra kadawn taw ai zawn, hkamja lam hta mung garum ningtum ra nga ai lam sagawn chye lu ai.

Myen asuya dap hpe Hkalum Pa kaw KIA D36 ni bawm hte hkap kapaw

Tinang ginra kata ‘ginra jasan’ majan masing galaw nga ai Myen asuya dap hpe Sep. 29, bat Lahkawng Ya shani kalang bai, Hkalum Pa kaw KIA Dung 36 ni, bawm hte hkap kapaw gasat ai lam galaw ai re.

Mungbaw hte Dalung lapran Hkalum Pa kaw lai wa ai, tatmadaw Myen hpyendap, Dapnu (tat-ma) 88 hpyen hpung hpe buga ten hkying 4pm jan hta, KIA Dung 36, Kung (1) ni, bawm hte hkap dem ai re.

“Daini (Sep 29) gaw mi yat.. le… Mungbaw, Hkalum lai kaw, Dalung de yu wa ai lam kaw Dung 36, Kung 1 ni bawm bai hkap kapaw ma ai da law, hkra n hkra gaw n chye ai, Myen mung aten hkying 4:30 daram kaw re,” nga nna ginra masha langai Jinghpaw Shiga Dap de bat Lahkawng Ya shana tsun ai.

Bat Langai Ya shani hta Mungbaw grupyin shara masum kaw Myen hpyen Dapnu (88) ni hpe KIA D36 ni hkap sin gasat ai kaw, Myen maga si hkala lam nga ai hpe chye lu ai re. KIA maga hkra machyi lam n nga lam, Dapba (6) salang ni tsun ai re.

Kachin Sub-state, lahta Sammung, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap, KIA Dapba (6), Dung (36) ginra Muse ginwang kata Myen asuya dap ni ‘ginra jasan’ majan masing galaw nga ai majaw, ndai September praw kaw nna, madung Mungbaw grupyin hta wuhpung lahkawng gasat gala majan ni byin nga ai re.

Tinang KIA dap daru de htu shadut shang wa ai Myen asuya dap ni hpe ‘ahkang n hpyi ra ai sha’ gap na ahkang jaw da ai nga nna, Jinghpaw mungdaw Ginjaw Laiza na KIO/KIA Shiga Magam Dap lithkam, Du Kaba Nhpang Naw Bu, ndai shata praw de KNG de tsun wa sai re.

Munggu Dkb Doi La KPSF magam gun langai gap sat hkrum

Shawng de Myen mung kummyunit pati ginjaw Munggu e ningnan hpaw ninghtan ai Kachin Peace Special Force na magam gun masha langai, shawng n’nan gap sat hkrum ai lam, lai wa sai bat laman byin wa sai.

Du kaba Nhkum Doi La woi ningbaw ai KPSF magam gun, Munggu shagyit sin lithkam Shd. Lagwi Bawm Ying hpe dai shagyit kaw June praw 3, Bat Masum Ya, manap hkying 3am jan ten gap sat hkrum nna sinat lahkawng mung la mat wa sai re.

Bawm Ying gaw n-gup hte sinda kaw pala lahkawng gap hkrum ai ningma hte n nga mat ai re.

“Mabyin gaw dai kaw dai shana gaw shawng e marai kru lung wa ai. Dai kaw na marai kru lung wa ai kaw na marai mali gaw bai wa mat, marai lahkawng dai kaw yup nan nga, dai yup nan nga ai gaw, dai gaw Kutkai Pyitusit kaw lawm ai ni rai nga ma ai da. Rai yang gaw anhte a ma ni gaw dai kaw nga, yup, rai yang gaw, jahpawt hkying 3 kachyi mi jan jan re ai aten hta marai mali yu mat wa ai hpang, sengke lahkawng hte bai pyen lung wa nna dai kaw kalang ta chye hkat ai masha sha rai nga ai.  Shingdu kaw gaw Miwa ga shaga ai, dai kaw shang wa ai masha langai gaw Jinghpaw ga shaga, dai kaw sinat wa gashun la, gashun la na she, Bawm Ying Bawm Ying.. nga.. chye hkat ai shada rai na hku rai nga ai. Dan nga shaga nga ai kaw kalang ta dai kaw gap shagrawm kau dat ai,” nga nna KPSF ningbaw Dkb. Nhkum Doi La, Jinghpaw Shiga Dap (KNG) de tsun wa ai.

Ndai mabyin hta, Mungdan Mungshawa Rapdaw (Pyithu Hluttaw) Tingnyang Up, Duwa Tangbau Hkun Myat (T Khun Myat) hte gindun nna Miwa amyusha Slg. Htang Si woi awn ai Kutkai pyitusit hpung hpe n tsen tawn ai re.

Munggu ginra hta Myen asuya npu tara shang pyitusit hpung mali nga ai kaw Kutkai pyitusit gaw n-gun kaba dik rai nga ai.  Ngam ai hpung masum gaw Munggu Pyitusit, Mungbaw Pyitusit hte Munglung Pyitusit ni rai ma ai.

Gap sat hkrum ai, asak 20 ning grupyin Shd. Lagwi Bawm Ying gaw Jinghpaw mungdaw Pangwa ginra Hpre mare na rai nna KPSF a Munggu shagyit kaw ahkun hkanse hta na matu shaga da ai re lam, Mungga buga masha langai KNG de tsun ai re.

Lahta Sammung kata pyitusit hpung ni kaw nna laknak la ai masing galaw ai Myen hpyendap gaw, ndai Shd. Bawm Ying gap sat hkrum ai hpang, June 4-5 hta lahta na Munggu ginra hta nga ai lahta na pyitusit hpung mali na sinat nambat n nga ai laknak ni hpe rim zing nna wuhpung mali ningbaw ni hpe mung rim nna Lashio Sinpraw Dingdung Daw Daju (Y.M.Hk) de jep san ai lam ni galaw nga ai lam, Dkb. Doi La tsun shagrin ai re.

Ndai manghkang mara tawt lai ai ni hpe jep shapraw ya na matu, Myen hpyendap Munggu Byu-ha hpe KPSF kaw nna lajin da ai lam, Dkb. Doi La matut tsun ai re.

“Nanhte n lu jep shapraw jang, masha dai ni hpe anhte hpe ap ya.  Dai kaw wa yup, sa sha, pru-shang re ai ni hpe ap ya rit.  Ngai na ngai jep shapraw la na, ngai na ngai lajang na, shing n rai jang gaw shanhte chye gap ai zawn, ngai ma gap aming jaw sai.  Ya jang garai n rai shi ai, ya dai mahtai naw la ai.”

2004 Laiza KIO ginjaw daru magam gashun hkat ai manghkang hta, dai ten Laiza, Woichyai Hkalup Hpung, Hpung-up Rev. Nhkum Doi La gaw, ya Tingnyang Up Ningbaw Kaba, Dkb Nban La a mala shapraw kau ai hkrum ai re.

Shi gaw aten nan a Zahkung Ting Ying a NDAK (New Democratic Army-Kachin) ginra hta shingbyi nga let, dai ning shaning n’nan ten Munggu de wa nna, Myen asuya hta tara shang, pyitusit snr BGF jarit sin dap n re ai, laksan Jinghpaw dap, Kachin Peace Special Force hpe hpaw hpang wa ai re.

Shawng de Myen Mung Kummyunit Pati hte shang mat ai, Jinghpaw hpyen jaubu kaba Dkb. Lahpai Naw Seng a hpyendap daju Mankang Bum hta ya Dkb Nhkum Doi La a KPSF a ginjaw galai dung ai re.

Munggu kaw Dkb Doi La woi awn ai laksan Jinghpaw dap hpaw wa ai shata manga jan hta e ya na zawn KPSF magam gun langai shawng n’nan gap sat hkrum ai rai nga ai.

Myen hpyen ni KIA Dung 9 daju hpe zing, bai dawm

Myen asuya dap tat-ma (99) gaw Lahta Sammung, Muse ginwang kata na KIA Dung 9 daju hpe June 7, Laban shani, htim gasat zing lu ai hpang kade n na ten bai dawm mat ai lam galaw wa sai.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap, KIA Dapba (6) npu Dung 9 daju, Htan Hpa Bum hpe Laban jahpawt daw gasat gala byin nna KIA ni htingnut mat ai majaw hkying 10:30am daram hta asuya dap ni zing madu kau ai re. Raitimung dai shani shana de hkying 6pm daram hta bai Nampaka de dawm mat wa ai re.

“Dung (9) ni gaw shanhte gaw marai 300 jan nga ai rai nga ai. Rai yang htaw ra tat-ma (99) ni gaw marai 70 daram sha wa gasat yang shanhte headquarter yen kau sai hkying shi chyen kaw.  Hkying shi daram kaw gaw tsawmra laja lana, headquarter wa shang ai shaloi gaw loi laja lana gasat ai. Myen maga loi hkala nba nga na masa nga ai. Anhte de gaw grai laja lana hpa nga ai gaw n na ai. Dai manga kru shi hpe sha gaw mai shamyit kau ai baw re. Raitim shanhte hta gawng kya ai lam lama ma nga sam ai” nga nna dai ginra hpyen masa yu maram ai salang langai Jinghpaw Shiga Dap (KNG) de tsun dinglik ai.

Dapnu (tat-ma) 99 hpyen hpung gaw Hu Hpyet maga na htu lung wa ai rai nna June 6, bat Kru Ya shana hkying 7 jan hta, Dung (9) ni wa hkap ai Layan Kawng kaw numdaw lahkawng lang gap hkat hpang wa ai re.   

Gap Na Ahkang N Jaw

Laban shani Dung (9) daju kaw majan byin nga ten, Nampaka pyihtawngsu lam n’maw hku nna Munggu hte Mungbaw maga mawdaw (20) jan hte Myen hpyen n-gun lung wa ai hpe KIA ni hkap gasat na ahkang n jaw ai lam chye lu ai.

“Nampaka kaw Myen hpyen ni mawdaw hkun jan Munggu, Mungbaw de htu lung wa ai tat-ma (99) hpe htaw lung wa ai mawdaw yin-tan ni hpe dai hpe hkap gasat ai lam n nga ai, ntsa na matsun n lu ai majaw, ndai gaw Dung 9 headquarter she wa zing kau timung lam de gasat na ahkang n lu na n gasat ai nga, Du Zau Bawk hpung ni ndai zawn re hpe mu na myit n pyaw ai hku rai nga ai,” nga nna lahta na hpyen masa yu maram ai wa matut tsun ai re.

Dai hpyen mawdaw yan hpe Ta Lung hte Deng 105 lapran hkap gasat na matu KIA Dapba (6) kata Dung (36) na Du Zau Bawk woi awn ai hpung ni hkyen nga ai hpe Munggu Ginwang D.O Lahpai La Doi ahkang n jaw pat hkum kau ai re lam, na chye lu ai.

Ya na zawn KIA Dung 9 daju hpe hpyen hpung hte wa htim gasat ai ntsa Myen hpyendap gaw hpyen hpung shada ‘hkum katut gap hkat ai lam (hti-twi tai-poi)” she re ngu nna, Laban shani shiga dap ni de tsun ai re.

Raitimung, ya COVID-19 ladaw Myen asuya dap hte rawt malan hpung ni majan jahkring tawn ai ten, ya na zawn hpyen hpung hte htu lung wa nna KIA Dung (9) daju hpe wa gasat zing ai sat lawat gaw ‘hkrum katut gasat poi’ n re sha ‘masing nga nga hte’ galaw ai lam she rai na re nga nna, hpyen masa yu maram ai ni mu mada ai re.