Shiga
  27th September 2023

  Mogaung Hta Rim Hkrum ai Mungshawa Marai 200 Hkawt Du

  Mogaung mare kata, Myen hpyen dap n tsen n hten ai majaw rim woi da…
  Shiga
  27th September 2023

  Namhpakka Mare Hta Myen Hpyendap Hte TNLA Majan Byin

  Mungmyit Sinli, Namhpakka mare makau grup yin hta Myen hpyen dap hte Balawng TNLA dap…
  Shiga
  26th September 2023

  Mungshawa Marai 9 Sat Hkrum ai Shata 8 Hpring Kyuhpyi Hpawng Galaw

  Lawa mare hta n tara sat kau hkrum ai mung shawa marai (9) a mabyin,…
  Shiga
  26th September 2023

  Myitkyina Nbungli Dap Gap Hkrum

  Myitkyina Myen hpyen n bungli pa hpe, PDF wuhpung langai mi laknak kaba hte sa…
  Shiga
  26th September 2023

  Sumpra Bum Lam Hpyendap Gasat Hkrum ai hta Si Hkala Law

  Daru hka Myen hpyen dap hpe htim gasat zing kau ai hpang, Myitkyina de na…
  Shiga
  26th September 2023

  Sengtawng Sa-Ya-Hpa Rung hpe KIA Htim Gasat

  Hpakant Seng Tawng mare na Sa-Ya-Hpa Myen hpyen dap rung hpe KIA dap ni September…
  Shiga
  25th September 2023

  Madi Yang, Awng Ja Mare mayan, Majan Matut Byin

  Madi Yang, Awng Ja mare hta Myen hpyen dap ni dai na maga n bungli…
  Shiga
  22nd September 2023

  Hpakant hta Si Taw ai Moi Mang Lahkawng hpe Mu Tam

  Hpakant Seng Tawng hte Gwi Hka lam kaba n tsa Phone shadaw jun ai kawng…
  Shiga
  22nd September 2023

  KIO Ginjaw Makau Majan Matut Byin

  Myitkyina Manmaw lam kaba n tsa, Namsan yang makau Awng Ja Myen hpyen dap hpe…
   Shiga
   27th September 2023

   Mogaung Hta Rim Hkrum ai Mungshawa Marai 200 Hkawt Du

   Mogaung mare kata, Myen hpyen dap n tsen n hten ai majaw rim woi da ai mung shawa marai 200…
   Shiga
   27th September 2023

   Namhpakka Mare Hta Myen Hpyendap Hte TNLA Majan Byin

   Mungmyit Sinli, Namhpakka mare makau grup yin hta Myen hpyen dap hte Balawng TNLA dap majan laja lana byin nna,…
   Shiga
   26th September 2023

   Mungshawa Marai 9 Sat Hkrum ai Shata 8 Hpring Kyuhpyi Hpawng Galaw

   Lawa mare hta n tara sat kau hkrum ai mung shawa marai (9) a mabyin, shata 8 hpring Myit ningja…
   Shiga
   26th September 2023

   Myitkyina Nbungli Dap Gap Hkrum

   Myitkyina Myen hpyen n bungli pa hpe, PDF wuhpung langai mi laknak kaba hte sa gap bun ai lam chye…
   Back to top button