Manmaw Makau Grupyin Na Myen Hpyen Dap Shara 10 Jan Hpe KIA Kalang Dat Htim Gasat

Manje, Manmaw, Nmawk makau grup yin na Myen hpyen dap shara 10 jan hpe KIA Dap woi awn ai pawng hpawm dap maga htim gasat taw nga sai lam, shawng lam hpyen shi sawk ni kaw na chye lu ai.

Dai hpawt May praw 7 ya jahpawt jau hkying 5 daram kaw na Manmaw makau grup yin na muklum kaba yawng hpe KIA dap maga hpyen n-gun hkying lam hte htim gasat taw nga sai lam, shawng lam hpyen shi sawk ni tsun ai re.

“Dai hpawt jau hkying 5 kaw na Manmaw makau grup yin shara 10 jan hta bungli shang hpang taw sai, Sinhkan maga de shara 6, Manje maga de shara 5, Nmawk maga de shara 3, bungli shang taw nga sai, Nmawk mare kaw gaw dai hpawt Jet Nbungli hte bawm wa jahkrat bun kau da ma ai,” nga tsun ai re.

Dai hpawt kaw na htim gasat hpang wa ai dap shara ni gaw, Sin Hkan Mare grup yin na Myen hpyen dap shara 6 hpe htim gasat taw nga ai hta, Sinhkan Mahkrai pawt na Myen hpyen dap shara hpe htim shagrawt kau lu sai zawn laga ngam ai dap shara ni hpe matut htim gasat taw nga ai re.

Manje mare maga de mung, Myen hpyen dap shara 5 hpe htim gasat taw nga nna, KIA woi awn ai pawng hpawm dap maga bungli shang masan sa taw ai nga, shawng lam magam gun ni tsun dan wa ai re.

Nmawk mare maga de mung Myen hpyen dap shara 3 hpe htim gasat taw nga ai ten, Myen hpyen dap maga sum machyi lam ni law wa ai majaw, dai hpawt maga Jet Fighter nbungli 2 hte bawm sa jahkrat bun kau da ai lam chye lu ai.

Ya ten Manmaw makau grup yin na Myen hpyen dap shara 10 jan hpe laja lana htim gasat taw nga ai rai nna, Myen hpyen dap maga na mung, nbungli ni hte sa gap bun taw nga ai re.

Exit mobile version