Nawn Kawn Myen Hpyen Dap Kaw Na Gap Dat Ai Laknak Kaba Si Mung Shawa Marai 3 Asak si Sum

Myitkyina Manmaw lam kaba, Numlang mare makau Nawng Kawn amyawk dap kaw na laknak kaba si gap shadam bun ai majaw, Nang Ei mare hta sa du hprawng yen taw nga ai, Tar Li mare na Sam amyu shayi marai 3 asak si hkrum wa ai lam chye lu ai.

Numlang mare shingdu deng 5 daram tsan ai, Nawng Kawn mare amyawk dap kaw na, Man Nawng hte Nang Ei mare maga March 11 ya shani ka-ang hkying 1 daram kaw laknak kaba gap bun ai hta Nang Ei mare hta wa hkrat nna, ramma amyu shayi marai 3 asak si hkrum wa ai nga, dai ginra na mung shawa langai KNG de tsun dan wa ai re.

“Lai wa sai lahkawng masum ya hta Myothit, Kunglaw, Tarli mare ni de majan laja wa ai majaw, Nang Ei mare de sa hprawng yen taw nga ai rai nga ai, dai shani hta Nawng Kawn mare kaw na laknak kaba gap shadam bun dat ai ndai mare kaw 2 wa hkrat ai, nta kaw nan wa hkrat ang ai majaw, asak si hkrum wa ai rai nga ai, dai masum 3 hte rau nga taw ai kaw, dai kaw nan yawng si ai,” nga tsun dan ai re.

Myen hpyen dap gap dat ai laknak kaba si gaw, Nang Ei mare na Slg Nyi Htwi ngu ai wa hte Slg Tawng Shwe yan ai nta wa hkrat ang ai rai nna, n ta hte nawng mam dum, nga u lawng yawng hten mat ai lam chye lu ai re.

Asak si hkrum ai amyu shayi marai 3 gaw, dai n ta rau nga taw ai ten wa hkrat ai majaw, marai 3 hte dai kaw kalang ta si ai lam matut tsun dan ai re.

Dai si hkrum ai mung shawa marai masum gaw, Tar Li mare na Sam ramma amyu shayi masum rai nna, asak 14 hte 19 ning lapran na ni re lam chye lu ai.

Ya laknak kaba gap hkrum ai mare maga de, majan byin ai lam hpa n nga ai rai tim, Myen hpyen dap kaw na ya na zawn laknak kaba hte gap shadam bun ai lam gaw, mung shawa ni hpe yaw shada lam nga nga hte gap bun ai masa re lam ginra masha ni tsun maram da ai re.

Lai wa sai March praw 7 ya shani kaw na Myitkyina Manmaw lam lapran na Myen hpyen dap shara ni hpe KIA dap maga htim gasat taw nga ai rai nna, shani shagu ngu na majan laja lana gap gasat hkat taw nga ai re.

Ya ten ginjaw ginra makau grup yin hta Myen hpyen dap shara 3 daram sha nga sai rai nna, dai na maga de hkying 5 daram ten kaw na Katsu Myen hpyen dap shara hpe htim gasat taw nga sai re.

Exit mobile version