Maji Gung Myen Hpyen Byuha Dap Kaba Hpe KIA Htim Gasat Zing Madu

Manmaw Manje Ginwang, Maji Gung Kaba Myen hpyen byuha dap hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA Dapba 3 hte Dung 27 ni March praw 3 ya shana maga de htim gasat zing madu kau lu sai lam chye lu ai.

Maji Gung Myen hpyen dap kaba hpe March shata praw 1 ya jahpawt htim gasat hpang wa ai gaw, March praw 3 ya shana maga de zip zi htim gasat zing madu kau lu sai lam, shawng lam magam gun langai KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Yawng zep zi lu zing madu kau sai, March praw 3 ya shana de hkying 2 chyen hta lu zing la sai, lahkawng maga si hkala lam gaw nga ai, laknak machyu pala ni mung padang dip zing la lu ai.” nga tsun ai re.

Dai dap shara hpe htim gasat zing ai hta, KIA dap maga de na si hkala ai lam ni nga wa ai zawn, Myen hpyen dap maga de na mung si hkala law ai hte Manje maga de hprawng yen mat ai re lam matut chye lu ai.

Maji Gung Myen hpyen dap gaw, dai ginra tsaw dik htum ai bum rai nna, Manmaw Nam Hkam lam the Manmaw Shwegu Mandalay lam ni a matu mung ahkyak ai dap shara re lam chye lu ai.

Dai dap shara hta, Hk.L.Y 250, Hk.L.Y 102, Hk.M.Y 427 dap ni dung ai shara rai nna, hpyen n gun, 300 hkawt ding yang nga ai dap shara re lam chye lu ai.

Maji gung kaba Myen hpyen byuha dap kaba hpe htim gasat zing madu ai hta, Myen hpyen dap maga de na ဟောင်ဝှစ်ဇာ amyawk gap sinat kaba hte laga laknak machyu pala alaw alam lu zing madu la ai lam nga ai hpe chye lu ai.

Ya ten dai makau grup yin Myen hpyen dap law malawng hpe KIA htim gasat zing madu kau lu sai rai nna, ya matut naw ngam ai, Mung Hkawng, Ba Hpang hte Namlim Pa ni de naw nga ai lam chye lu ai re.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen dap KIA Dapba 3 ni kaw na, lai wa sai January shata kaw na, Manwin Gyi Myen hpyen dap hpe htim gasat zing madu kau ngut ai hpang, Manwin hte Manje lapran na Myen hpyen dap shara langai hpang langai htim gasat shagrawt taw nga ai mung rai nga ai.

Exit mobile version