Hku Mung Mare Tsirung Wang Hta Dap Jung Nga Ai Kokang MNDAA Dap Ni Lawan Yen Ya Na Matu Ginra Masha Ni Hpyishawn

Kutkai ginwang, Hku Mung mare mung shawa tsi rung hta dap jung shara jahkat nga ai, Kokang MNDAA dap hte Balawng TNLA dap ni, dai shara kaw na lawan yen ya na matu, ginra masha ni hpyi shawn nga ma ai re.

Lai wa sai January shata kaw na, Namhpakka mare makau Hku Mung mare tsi rung wang hta, Balawng TNLA dap ni nga taw ai kaw na, ya ten Kokang MNDAA dap ni dawng hkawn sharawt nna bai sa galai nga taw ai re.

Kokang dap ni kaw na ya na zawn mung shawa yawng hte seng ai tsi rung wang hta, n nga na matu wa tsun sai rai tim, hkap la ai lam n nga ai sha ya du hkra matut nga taw ai re lam ginra masha langai KNG de ndai zawn tsun dan ai re.

“Dai shara kaw n nga na matu, anhte mare masha ni grai lang wat sun sai, rai tim n madat ya ma ai, ya du hkra dai hku matut nga taw ma ai.” nga ai re.

Lai wa sai ten dai shara hta TNLA hpyenla marai 5 daram nga ai kaw na, ya Kokang hpyenla tsawm ra law hkra hte dawng hkawn sharawt na wa nga taw ai re.

 Dai tsi rung shara gaw, ningnan bai gaw gap da ai shara rai nna, ginra masha ni tinang mai byin dangdi ai hte tsi sara, saranum shaga nna, tsi rung kaba shatai na hkyen taw ai shara mung rai nga ai.

 Kokang dap ni dai shara kaw na pru mat wa ya na matu lang hte lang sa tsun yu sai rai tim, madat ya ai lam n nga ai sha dai shara hta matut dap jung nga ai majaw, mung shawa ni myit tsang taw ai re.

Dai shara hpe tsirung madang, ga lajang tsi tsi mai ai madang byin hkra yaw shada let, ningnan gap da ai tsi rung rai nna, ya na zawn Kokang dap ni nga taw ai majaw, tsirung nlu hpaw hkraw taw ai re lam ginra masha ni tsun ai re.

 Ya ten dai ginra hta, Kokang dap hte Balawng dap ni kaw na, Comunite lai masa hte uphkang taw ai hpe ginra masha ni n ra sharawng ai lam tsun ai re.

Hku Mung mare mung shawa tsi rung kaba gaw, Muse hte Kutkai lapran na mare kahtawng 8 a kamhpa jai lang taw ai tsi rung re lam chye lu ai.

Hku Mung mare gaw nta htinggaw 300 jan nga ai mare kahtawng rai nna, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen dap KIA htim gasat da lu ai Namhpakka ninghtawn hta lawm ai mare kahtawng re lam chye lu ai.

Exit mobile version