Namtau, Pangsai, Hpaikawng Ginra ni hta Majan Matut Byin

Mungmyit Sinli, Namtau hte Pang Sai lapran, Hpai Kawng, Kawng Sahti mare ni hta, Myen hpyen dap hte Kokang MNDAA dap ni laja lana gap gasat hkat taw nga ai lam chye lu ai.

November 14 ya shana Munggu de na hprawng yu wa ai Myen hpyen hpung ni hpe, Kokang dap ni hkan shachyut gap gasat taw nga ai gaw, dai na Hpai Kawng hte Kawng Sahti kaw laja lana gap gasat gasat taw nga ai lam dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de ndai zawn tsun dan ai re.

“Munggu kaw na hprawng yu wa ai ni hpe hkan shachyut gap ma ai da, Myen ni ya hte lahkawng masum ya rai sai ndai de du wa ai, hpaji jawng kaw wa hkring ma ai, dai kaw Kokang miwa ni laknak kab hte gap ai majaw, jawng mung hten mat sai, dai na mung grai gap hkat nga ma ai,” nga tsun dan ai re.

Munggu de na hprawng yu wa ai Myen hpyen hpung ni ya ten Hpai Kawng mare hte Pang Sai mare ni hta wa pawng hpawm taw nga ai lam matut tsun dan ai re.

Ya ten Myen hpyen dap ni hpyen n-gun kaba hte Hpai Kawng, Pang Sai mare kaba ni hta bai dap jung taw ai hpe, pawng hpawm dap ni maga bai htim gasat na re majaw, dai mare hkan nga ai mung mare masha ni hpe shim ai shara de hprawng yen na matu, Kokang dap maga de na tsun da ai lam nga ai hpe chye lu ai.

Dai na November 14 ya shana hta, 105 Mile hte Namtau mare lapran na, Lunghkang Bum hpe pawng hpawm dap maga de na sa htim gap gasat taw nga ai lam matut chye lu ai.

Mungmyit Sinli ginra hta, Myen hpyen dap shara 150 daram hpe dingdung daw dap hpawm hpung maga htim gasat zing madu da lu sai re.

↑
Exit mobile version