KIO Salang Kaba ni Myitkyina hta Rim Hkrum

Myitkyina Njang Dung, Htee Win lawk hta KIO magam gun Salang kaba marai lahkawng hte, mung shawa marai lahkawng rim hkrum mat ai lam chye lu ai.

October praw 2 ya shana hkying 6 daram aten, Chyarapati kaw na bai n htang wa ai mung shawa marai 2 hpe Hti Win lam numbraw hta hkap rim ai hpang, laga KIO magam gun Salang kaba lahkawng hpe mung bai sagawn rim woi mat ai lam KIO hte ni nawn ai ni KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Rim mat wa ai marai 2 gaw, KIO Sanglang Kaba yan re, laga ngam ai lahkawng gaw hpa magam gun ma nre, dai Salang kaba langai wa kaw na dai yan hpe Chyarapati de shaga mat wa ai, bai wa ai nga yang dai Hti Win lam numbraw kaw rim hkrum ai rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

Dai rim woi hkrum ai KIO magam gun yan gaw, Myitkyina ginwang daw ningtau uphkang du Salang Kaba Labang Tu Mai hte, Ninghtawn Salang kaba Maran La Ring yan re lam chye lu ai.

Lai wa sai 2022 ning November shata hta mung Happy KTV hta salang kaba marai 13 kalang rim hkrum wa nna, lai wa sai June shata hta mung marai 4 kalang rim hkrum wa sai re.

Myitkyina muklum kata rawt malan magam bungli hte seng nna, shamu shamawt hkawm ai hta, Myen hpyen dap hpe shiga jaw ai ni a majaw, ya na zawn jahkring hkring rim hkrum ai lam ni law nga ai re.

Exit mobile version