Dawhpum Yang Hta Hprawng Yen Nga Ai Ni Tinang Buga De Yi Sun Nhtang Galaw Na Matu Ahkang Nlu

Dawhpum Yang mare hta sa du hprawng yen nga ai hpyen yen mungshawa ni gaw, ya ten tinang mare buga hte yi sun ni hpe wa du gawan mayu ai raitim, hkawm sa hkawm wa lam ni hpe pat hkum da ai majaw, yak hkak taw nga ai re.

KIO ginjaw ginra, Laiza makau grup yin hta lai wa sai July shata kaw nna majan laja wa ai majaw, Dawhpum Yang mare lahta Dingga, Nawngwan, Hkala hte Dingjang mare na hpyen yen mung shawa ni gaw Dawhpum Yang mare de sa du hprawng yen nga ai shata mi jan na wa ai hpang, ya ten sinat mahku loi zim taw ai ten, ti nang hkai da ai yi sun ni hpe wa du gawan mayu ai raitim, nmai ai lam dai ginra na hpyen yen mung shawa ni KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Ya gaw lahkawng maga dap na majoi joi sha n ra yang dai de n hkawm sa na matu matsun da ai majaw, anhte kadai mung n gwi wa gawan ai, hkai n mai ni gaw, nam she n galup sat ma wa nga a dawng,” nga nna hpyen yen mung shawa ni tsun dan ai re.

Yi sun de n re ai sha, mare dum nta hpe wa du gawan na nga yang, seng ang ai mare uphkang salang ni de ahkang hpyi ra na rai nna, mare uphkang salang ni kaw na ahkang jaw dat yang she wa du gawan lu na re hte, masat da ai aten hta hpyen yen dabang de du hkra bai wa ra na re lam, matsun da ai re.

Dingga hte Hkala mare 2 hta tsep kawp shang na ahkang n lu ai majaw, hpyenyen mung shawa ni galaw lu galaw sha lam hta mung yak hkak taw nga ai lam chye lu ai.

Majan n hpan lam majaw dai ning yi n lu galaw sha mat ai rai yang, du wa na shaning hta grau yak hkak wa na hpe mung, buga masha ni myit tsang nga ma ai re.

Dai mare kahtawng 4 na hpyen yen mung shawa ni gaw, ya ten Dawhpum yang nawku jawng gawk nu byilat ni hta mai byin ai hku mugar nyep let nga taw ai majaw, aten galu na wa ai rai yang hkam ja lam hkra wa na hpe myit tsang ai lam matut tsun dan ai re.

Ya ten dai  hpyen yen mung shawa ni hta madung malu masha hte nga shara yak hkak taw ai re lam chye lu ai.

Lai wa sai July shata kaw nna Dingga hte Hkala mare makau grup yin hta majan law dik byin wa ai re lam chye lu ai.

Ya ten Dawhpum Yang mare makau grup yin hta majan byin ai lam n nga ai raitim, Hangkai Bum hta dung ai Myen hpyen dap ni, laknak kaba hte kalang lang gap shadam bun ai lam naw nga ai re.

Exit mobile version