PDF Madi Shadaw Ai Mungshawa Marai (3) Rim Hkrum Ai Hta Marai Langai Si

Hpakant PDF ni hpe arung arai sa ya ai marai 3 hpe Myen hpyen dap ni hkan rim ai kaw, marai 1 si na marai 2 hpe lu rim la ai lam chye lu ai.

Hpakant Aye Mya Tar Yar lawk na Ko Myawng Aye, Maw Tawng mare na Ko Ting hte Sharaw Hka mare na U Myin Lwin ni hpe June 8 ya shana hkying 4 jan hta Maw Tawng mare kawn Hpakant de wa ai ten myen hpyen dap ni hkan rim gap ai kaw marai 1 si na marai 2 rim hkrum ai lam, Hpakant KIA, PDF hte ni nawn ai ginra masha langai kaw na chye lu ai.

Hpakant hta 2023 ning kaw nna Myen hpyen dap ni gaw ginra ga-up lu na matu shakut nga ai rai na March shata kaw Dapnu lithkam galai gachyai ai lam galaw ai mung chye lu ai.

Dapnu lithkam galai ai March shata kaw nna, mungshawa ni hte KIA/PDF matut mahkai ai ni hpe lu rim yang balik lata de n ap ai sha, kalang ta tara jeyang na matu matsun da ai lam chye lu ai.

Hpakant ginra hta Myen hpyen dap ni gaw mungshawa mawdaw hte shamu shamawt ai lam, Kaichyan ni hpe mungshawa hking hpun nna shiga sagawn ai majaw, magam gun ni grau grau rim hkrum ai lam ni byin nga ai lam chye lu ai.

Exit mobile version