Hkin Du Yang buga masha marai 2 hpe Myen hpyendap ni rim woi

Sumpra Bum Ginwang, Hkin Du Yang mare na mung masha marai 2 hpe Myen hpyen dap ni lam madun na matu rim woi mat ai re.

March 13 ya jahpawt Hkin Du Yang mare na asak 40 ning ram re ai salang 2 hpe rim nna, nam de lam madun na matu woi mat ai nga, dai ginra na Mung shawa langai KNG de ya na zawn tsun dan ai re.

“Dai hpawt maga Myen hpyen n gun 60 ram Hkin Du Yang mare de du pru wa nna, mare kata na Salang 2 hpe Nam de nam dawk na matu woi mat ai da. Dai na maga de du hkra gaw rai n pru wa shi ai, nta masha ni gaw myit tsang taw ai ga rai nga ai” nga tsun dan ai re.

March 12 ya shani hta mung, Myitkyina Sumprabum lam kaba n tsa na Sup Hka mare makau hta Myen hpyen dap hte, KIA Dung 22 ni gasat gala majan byin wa ai re lam matut chye lu ai.

Ya ten Myen hpyen dap ni kaw na, Myitkyina Putao lam lapran Hpyen n gun kaba hte htu shadut shamu shamawt taw nga ai rai nna, n dai shata laman hta sha Majan 4 lang byin wa sai mung rai nga ai.

Myen hpyen dap ni gaw ya ten, Sum Pyi Yang, Su Yang, Hkin Du Yang dai mare makau grup yin ni hta hpyen shamu shamawt hkawm nga ai majaw, majan kalang bai laja wa na hpe ginra masha ni myit tsang taw nga ai lam matut tsun dan ai re.

Lai wa sai 2021 October shata laman hta dai ginra de majan laja lana gap gasat wa ai majaw, dai ginra na mung shawa yawng hprawng yen ra mat ai kaw na, nawku Hpung ningbaw ni hte, PCG ni lapran salang tai let, hpyen yen mung shawa ni bai wa n htang shangun dat ai re.

Dai zawn mung mare masha ni, mare hte ni htep ai shara ni hta Majan n baw ya na matu, Myen hpyen dap hte, KIA dap lahkawng maga de, tsun da ai lam nga ai rai tim, ya ten lahkawng maga dap na ni bai shamu shamawt wa ai majaw, myit tsang nga ai lam mung rai nga ai.

Lai wa sai March shata praw 1 ya shani hta Putao PDF kaw na, Myitkyina Putao lam lapran hkawm sa ai mung shawa ni jahpawt hkying 6 kaw na shana hkying 6 du hkra sha hkawm sa na hte, hkrun lam hkawm ai mawdaw kaji kaba yawng Mugar magap na n hkawm na hte Pat jahkrat da na sha hkawm sa na lam, n dau shana da ai re.

Exit mobile version