A Nang Pa hta Si Hkrum ai Nta masha ni hpe US du Hpunau Hkang ni dollar Sen mi garum

Hpakant KIA Dapba 9 Ginra A Nang Pa e, October 23 ya shana Myen Hpyen dap Jet nbung hte bawm wa gap ai majaw si sum mat wa sai mung shawa dum nta masha ni hpe garum jaw na matu maigan mung dan USA kaw nga ai Chin Baptist Churches Hpung masha hpu nau Hkang ni gaw US $ 100,000 garum jaw wa sai lam chye lu ai.

December 16 ya shani Chin Baptist Churches ginjaw rung hta KBC USA na lit nga ai ningbaw ni hpe ap jaw ya ai lamang hte galaw wa ai re lam KBC USA na lit nga ai Salang Usa Rev. Maw San gaw KNG shiga dap de ndai zawn tsun ai.

“Lai wa sai Oct 23 ya shani anhte myusha ni hta mayak kaba langai hkrum wa sai hpe hpu nau hkang ni gaw myit yawn hkyen lawm n’na garam shingtau mayu ai lam KBC USA de tsun shana wa ai lam nga ai. gara hku mai garum ai ngu hpe bawng ban ai lam galaw ai. Dai hta shanhte hpung masha kata hta alu jawm bang ai lam hpe galaw ngut n’na anhte hpe ya na zawn  jaw bang ai lam re.”

Chin Baptist Churches rai nga ai Hkang hpu nau ni gaw ya na zawn ja gumhpraw garum ya ai hta, Jinghpaw mung hta mung shawa tsa lam si sum mat ai mabyin hpe maroi nni yawn hkyen lawm ai hte gara shara kaw du tim Wunpawng hte Hkang hpu nau ni gaw Kahpu Kanau zawn makyit sumri hpe matut shangang shakang na matu galaw re lam mung chye lu ai.

Ndai ja gumhpraw garum ai lam hta USA kaw na Chin Baptist Churches hpung masha ni sha n’ga mungdan ting na Hkang Hpu nau ni mung dang di lu ai made mi hte shang lawm ai re lam matut chye lu ai.

Ja Gumhpraw hkap la da sai KBC USA ning baw ni mung Myen mungdan de ten dep lawan ai hku shalai mat wa na lam KBC USA na lit nga ai Salang Usa Rev. Maw San gaw matut tsun da ai.

“Anhte hku na mung myen mungdan de du hkra shalai mat wa na re. Du hkra shalai mat wa na matu mung kata lam jahkrup da sai. Kaja wa nan ta tut hkrum sha mat wa sai ni a lata de du hkra shalai mat wa na re”tsun ai re.

Hkang hpu nau ni hku n’na Ja gumhpraw garum ya ai lam hta shawng ning nan lang garum ya lam nre sha shawng de mung lang the lang lam amyu myu hta garum jaw ya lai wa sai rai n’na, shawng lam hta mung Hpu nau Hkang ni hte mahkri shawn hkra nga mat wa na re lam matut tsun da ai.

Lai wa sai Oct 23 ya shana myen hpen dap gaw A Nang Pa shara hta mung shawa law law zup hpawng nga ai ten Jet nbungli 3 the bawm wa jahkrat ai majaw mung shawa tsa lam si sum hkala ai lam byin lai wa sai.

Exit mobile version