Hpakant, Maden Yang Mare Masha Htinggaw 30 jan hprawng yen

Hpakant ginra Maden Yang (Maw Pung) mare de Myen hpyen n gun kaba hte shang htim gasat wa na shiga  majaw, dai ginra na mung shawa htinggaw 30 jan, tinang hte ni nawn ai jinghku ni hpang de hprawng yen magang nga sai lam chye lu ai.

August 26 ya shani, Maden Yang (Maw pung) mare hta Salang Zaw Min Oo hte ramma marai 3 hpe Mung Shawa Makawp Maga Dap PDF ni hte matut mahkai ai majaw nga, Myen hpyen dap ni sa rim mat wa ai hpang, dai mare kata na PDF ni hpe mung matut jasan mat wa na re lam, shiga pru nna hprawng yen ai re nga, Maw Pung mare masha langai KNG shiga dap de lawu na zawn tsun wa ai.

“Mare kata PDF dap ni nga ai ngu n tsen n hten byin taw nga ai. Myen hpyen dap ni kaw na dai Maden Yang (Maw Pung ) mare hpe n ta langai hpang langai shang jep kasawk ai lam ni galaw na hpe myit tsang ai majaw, n ta hting gaw 30 jan hprawng yen taw sai, ngam ai ni mung rai a hkyak ai ni hpe htawt sit da sai” nga tsun dan ai re.

Maden Yang (Maw Pung) mare gaw Hpakant ginwang Lung Hkang Ning htawn hta lawm ai mare rai nna, mare hta n ta hting gaw 200 jan hte masha 3000 ram nga ai re.

Ya ten Hpakant ginra hta Myen hpyen dap ni kaw na, KIA hte PDF ni hpe ding yang lu rim taw ai rai nna, hpyen masa lam ni shaja hkat wa ai lam ni nga taw ai re hpe chye lu ai.

Lai wa sai August praw 8 ya shani hta mung, Sezin mare hpe Myen hpyen dap ni kaw na, n bung li hte wa htim gap gasat ai lam ni a majaw, dai ginra na mung shawa ni Hpakant ginra ni hta hprawng machyu taw nga ai.

Exit mobile version