Kutkai, Zup Awng dabang kata MNDAA dap jung ai majaw, hpyen yen ni mayak hkrum

Mungmyit Sinli, Kuthkai na kaba dik re ai, Zup Awng hpyenyen dabang e Kokang MNDAA lak nak lang wuhpung ni shang shanu, Dap jung shara jahkrat nga taw ai majaw Hpyen yen ni mayak hkrum sha taw ai lam chye lu ai.

Mani April 28 ya hta gaw, lak nak lang wuhpung ni hte rau jawm nga na mayak hkrum nga ai hte seng nna, hpyen yen salang ni Kokang ningbaw ni hpe sa jahkrup ai hta, pawt sindawng jahkrit hkrum ai nga, Zup Awng hpyenyen mung shawa langai KNG hpe n dai zawn tsun dan ai re.

“n dai hpyen yen kata kaw gara lak nak lang wuhpung wuhpawng mung, lak nak hte hpyen hkying hte rai na n mai nga ai ngu hpe mani gaw shanhte sa hkrum shaga na matu sa ai, rai yang shanhte gaw dai hku sa hkrum shaga ai hpe n hkap la ai sha, hpyen du kaba wa gaw, gawk kaw na pru wa ai hte myi man ni, pawt ai the marawng nna, masai marai nga tsun ai, sanat ni hkrawng hkrang na, sanat hpai hka ni shayawn rai, ngut jang grup grup wang da na shingdu de na da, shawng de na da marawn, saboi ni lahtum, myi man de layung di di rai na, n dai hku jahkrit shama re ni galaw ai hku rai nga”

Shanhte gaw, Hpyen yen dabang kata hpyen n gun, lak nak kaba ni hte nga taw ai rai nna, naw ku ai shara ni, hpung jawng sharin ai shara ni, ma shalet shara zawn re hkan, hpaji jawng shara hkan dap jung shara la, shang nga taw ai lam tsun ai re.

Dai majaw, Ma ni hpe laika sharin ai lamang ni mung jahkring kau ra ai sha n ga, hpyen yen mung shawa ni a matu lam magup hta dut dang nna, myit tsang nga ai lam ya na zawn matut tsun dan ai re.

“Anhte gaw, n dai kaw ya gaw yup n pyaw, sha n mu rai mat ai hku re. grai rai na hpa matut galaw na, hpyen yen ni, jawng ma ni the seng na, hpa matut galaw na mung n lu daw dan mat ai, shawng lam gara hku dawdan na, gara hku galaw na yawng, mayak nga mat ai. Ndai hpyen yen gaw, shim lum lam kaji mung n nga ai, wa ja wa ngan a la ni gaw dai ram nnga, anum a ma, asak kaba sai ni the hkum gawng li ai, dai zawn re aten galu machyi chying hkraw galu ai ni sha nga ai kaw, dai zawn lak nak hpai na bai nga lawm taw shaloi gaw shim lum lam n hkam sha, machyi jat ai ni mung grai law ai, n lu n yup n lu sha ai sha n re, ma ni a matu hkan tsang na, hpa mung n gwi galaw ai ni mung grai law ai ka rai nga ai.”

Dai sha n ga, Kokang hpyen la ni gaw, asak n hpring shi ai Num ma ni hpe mung, nam hpam lu sha, beer ni, tsa chyaru ni hte hkan hkalem, gumhpraw ni jaw, shawa num hkrang hku hkan gung lau re ni nga ai majaw, ma ni hpe shinggan pru shangun na matu pyi n gwi mat ai lam tsun wa ai re.

Bai nna, mung shawa ni a cycle ni hpe mung, hpyen la ni gaw, masha n gun dat let, atik anang hkan shap ai lam ni, bai hka yak ai hta grau yak wa ai mayak hkrum nga ai lam chye lu ai.

Dai majaw Seng ang ai, lit nga salang ni kaw na lawan dik ai hku, n dai lam hpe nau shawng jaw, hparan ya na matu, ya na zawn matut hpyi shawn wa ai re.

“mu mada ra sharawng ai lam gaw, gara lak nak hpai wuhpung wuhpawng mi rai rai, hpyen yen kata kaw nga n manu ai, ngut jang hpyen yen kata nan n rai tim, hpyen yen the kayep na dap jung taw ai gaw tsep kawp n manu ai. Hpa na nga yang, tai hpyen wa a lak nak kaba hpyen yen de hkrat hkra maga mi hku, zai ladat shaw galaw taw ai hku sha mu mada ai. N tsa de kaba ai ni mung, na chye lawm na, n dai hpe alawan aladan aten n garawt taw ai sha, nau shawng jaw na hparan ya marit ngu hpyi shawn mayu ai. Anhte hpyen yen ni a lam, hpyen yen hte seng na, lak nak lang hpung ni hkan sa ra ai rip kawp ni hpe mung, gara hpyen wu hpung wu hpawng nnga, du ni sha chye da hku n re sha, hpyen ma ni mung chye da na, lu koi yen yang kaja ai ngu. Dai zawn lu galaw hkra shakut ya marit ngu hpyi shawn mayu ai.”

Ya ten Kuthkai, Zup Awng Hpyenyen gin ra hta dap jung taw ai, Kokang hpyen hpung ni gaw n gun yawng 300 jan nga ai rai nna, dai ning February shata kaw na, pru dat shang dat rai nga ai kawn, ya daw de gaw, n gun 100 ram dingyang nga lawm shara jahkrat taw ai, shata 4 ram re sai lam chye lu ai re.

Hpyen yen makau, Na hkyeng buga, Sama kahtawng hkan gaw, hpyen yen ni a, yi sun hkyen tawn ai hpe zing la kau nna, dai kaw shara jahkrat ai lam mung nga ai lam chye lu ai.

Kuthkai, Zup Awng Hpyen yen dabang hta Hpyenyen yawng Hkying mi Jan nga ai rai nna, ya ten, mayak the hkrit tsang na hkum hkra hkrum nga ai ten rai nga ai law.

Exit mobile version