Shwegu e, hpai da wang a majaw Myen hpyendap gumhpraw shang

Shawgu ginwang gumshem myen hpyen dap a matu shang gumhpraw tam ya nga ai hpai da da shara ni gaw, shata 2 laman grau grau law wa lam ginra masha ni tsun nga ma ai re.

Mare shing gan cycle hte minute 5 daram sha pru ra ai shara hta, hpaida wang 5 nga ai rai nna, dai hpai da dabang hpe pyada ni kawn yu zawng ya nga ai lam chye lu ai.

“N dai hpyen dap ni daru magam zing kau ngut ai hpang she grau law wa ai. Moi hkan e nga yang gaw ‘lay-kawng-gyin’ ngu ai baw langai ram sha nga ai. Ya na gaw myen hpyen dap kaw na nan a hkang jaw da ai re. Pyada du wa hte ginra up hkang pya da dap ni kaw na shim lam la let zawng ya taw ai re” nga nna tsun dan ai re.

Hpai da wang langai kaw nna lani mi sen 4 daram Myen hpyendap hpe gumhpraw jaw nga ai majaw, shata mi rai yang, ndai hpai dang wang ni kaw nna Myen hpyendap gaw sen 600 daram shang gumhpraw lu nga ai lam chye lu ai.

Exit mobile version