Myen hpyen nbungli langai KIA gap jahkrat

Myothit, Kunglaw mare sinpraw hkran Salawng kawng de sa gasat ai Myen hpyendap a nbungli 2 hta na langai hpe dai hpawt hkying 9 daram hta Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA gap jahkrat kau ya ai lam chye lu ai.

Nbungli hkrat hkru ai hpe bum ntsa kaw nna gayet da ai sumla hte hkau na pa kaw nna gayet da ai sumla ni gaw wechat group ni hta chyam bra nga ai re.

Gap jahkrat hkrum ai nbungli (Helicopter) gaw Myothit, Kunglaw pa kaw hkru taw nga ai lam ginra masha ni tsun ai re.

Exit mobile version