Lido lam ntsa Pyithusit gate sin ai hpyen la langai gap sat hkrum

Danai Lido nmaw makau na Sanpra mare hta dap jung da ai Gumshem Myen hpyen dap n pu Pyitutsit hpyen dap gate sin ai hpyen ma langai gap sat hkrum ai lam chye lu ai.

April 25 ya shani ka-ang hkying 12 aten daram hta Pyitutsit hpyen dap gate sin nga ai hpyen ma langai gap sat hkrum ai mabyin hpe ginra masha langai ndai zawn tsun ai.

“Aten gaw shani hkying 12 ram kaw rai na n hten, dai ten kaw sinat n sen 2 lang na dat ai. Dai hpang she Pyitutsit kaw na hpyen malangai gap sat katut ai nga chye ai” nga nna tsun ai re.

Pyitutsit hpyenla langai gap sat hkrum ai hpang, Myen hpyendap maga Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA nga na zawn re shara ni de lak nak kaba ni hte majoi gap sharu bun nna, dai Pyithusit dap makau na mungshawa ni dum nta hkan mung shang jep ai lam ni galaw ai hpe chye lu ai.

Dai Pyithusit Hpyendap gaw Shahtuzup daju Myen hpyendap Hk-L-Y 297 a npu nga ai dap re ai lam chye lu ai.

Hugawng pa Wungpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA Dap Ba 2 npu, Dung 14 ginra de mung dap lahkawng lapran majan jahkring hkring byin nga ai lam chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *