Month: September 2020

Majan Shiga
Myen asuya dap hpe Hkalum Pa kaw KIA D36 ni bawm hte hkap kapaw

Myen asuya dap hpe Hkalum Pa kaw KIA D36 ni bawm hte hkap kapaw

Tinang ginra kata ‘ginra jasan’ majan masing galaw nga ai Myen asuya dap hpe Sep. 29, bat Lahkawng Ya shani kalang bai, Hkalum Pa kaw KIA Dung 36 ni, bawm hte hkap kapaw gasat ai…

Majan Shiga
KIA D36 ginra majan hta Myen hpyen 6 si, 5 hkala

KIA D36 ginra majan hta Myen hpyen 6 si, 5 hkala

Lahta Sammung, KIA Dapdung 36 ginra Muse ginwang kata ‘ginra jasan’ gabaw hte htu gasat nga ai Myen asuya dap ni hpe KIA ni ninghkap gasat ai kaw, Sep. 28, bat Langai Ya shani, asuya…

Shiga
Shahtu Zup mare, Hka hpyen kalang bai hkrum (Sumla)

Shahtu Zup mare, Hka hpyen kalang bai hkrum (Sumla)

Hugawng Pa, Lido lam kaba, Shahtuzup mare hta Shahtu hka, Hkawng Law Hka hte Mogaung hka kaba wa ai majaw mare kata hka hpyen hkrum nga ai lam chye lu ai. September 25 ya jahpawt…

Majan Shiga
Howa Bum kaw Myen hte KIA gap hkat

Howa Bum kaw Myen hte KIA gap hkat

Lahta Sammung Muse ginwang Howa Bum kaw Myen hpyendap Dapnu (88) hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap, KIA Dapdung 36 ni, Sep. 24, bat Mali Ya shani, shana ten du hkra, gap hkat ai lam, ginra…

Mungkan Shiga
Miwa, India hpyenla ni lai sai bat 2-lang sinat galai gachyai kapaw hkat

Miwa, India hpyenla ni lai sai bat 2-lang sinat galai gachyai kapaw hkat

Lai wa sai bat mungdan lahkawng kyithkai salang ni hkrum hkat na lahkawng ya hta, Miwa hte India dap ni, lahkawng lang sinat galai gachyai kapaw hkat ai lam nga ai hpe Sep. 16, bat…

Shiga
KIA D36 ginra hta Myen asuya dap hte matut gap hkat

KIA D36 ginra hta Myen asuya dap hte matut gap hkat

Lahta Sammung KIA Dapdung 36, Kyukok (Pangsai) ginra hta, Myen asuya dap hte gap hkat ai lam, Sep. 14, bat Langai Ya shani matut byin ai re. ‘Ginra jasan’ masing hte shamu shamawt hkawm ai…

Mungkan Shiga
WHO: 2021 ga-ang du hkra COVID-19 vaccine htu lu na n myit mada

WHO: 2021 ga-ang du hkra COVID-19 vaccine htu lu na n myit mada

Du na shaning ga-ang du hkra, dam lada ai hku COVID-19 makawp maga tsi htu lu na n myit mada ai lam, hpa majaw nga yang, tsi a atsam hte n hkrit n tsang jai…