Danai Ja maw, Pat maw e nhprang htu na lam Myen hpyendap dap awn daju hpe hpyi shawn da

Myen hpyendap zing da ai Hugawng Pa Ja maw, Pat maw ginra ni hta tara shang nhprang htu sha lu hkra ahkang jaw na matu Myen Hpyendap Dap Awn Daju Dukaba Min Aung Hlaing Hpang de Danai Amyothar Rapdaw dat kasa Slg. Lin Lin Oo laika tang da ai lam chye lu ai.

Ja hte Pat nhprang pru ai Nambyu ginra hkan e shawngde Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA Dap ba 2 npu dung 14 uphkang ginra rai nna, 2018 e Myen hpyendap ni wa gasat zing kau ai re.

Hpyendap zing kau ai dai ginra ni hta mung shawa ni hpe nhprang htu sha na matu asuya hku nna masing galaw hpang wa ai raitim, hpyendap ahkang njaw ai majaw rapdaw dat kasa Slg. Lin Lin Oo hku nna January 20 ya shani laika bang ai re.

Mungshawa ni hpyi shawn ai majaw Danai Ja maw pat maw ginra lamu ga eka 6918.95 hta sut nhprang htu sha lu hkra mungdaw sut nhprang hkringmang dap kaw nna lajang ngut sai raitim, tatut lamu ga de sa yu shadawn ai lamang hta dai ginra dap jung da ai hpyendap nhkraw ai hpe chye lu ai.

Asuya dap hte Wunpawng Mungdan shanglawt hpyendap KIA lapran mungdaw sinna hkran Hugawng pa Ja hte Pat pru ai shara ai 2017 ningdaw kalang, 2018 e byin ngut ai hpang, dai ginra hpe Myen hpyendap ni zing kau ai re.

 

Exit mobile version