Chying Htawng Pa N Lung N-Nan Sha Chyeju Dum Poi 2019 (Sumla)

Sadung Chying Htawng Pa Buga Hpung a shaning shagu galaw nga ai ‘Chyeju Dum Poi’ sumla ni rai nga ai.

Chying Htawng Pa Nawku jawng
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
namsi hkung ga
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Ginra Lu sha
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Ginra Lu sha
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Ginra lu sha
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Ginra Lu Sha
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Chyeju Dum Poi lamang (2019 November 11-12)
Ginra Lu sha
Exit mobile version